800x mikroskops

Kolposkopu atklâja Hanss Hinselmans 1945. gadâ. Tad ir ierîce ginekoloìiskai pârbaudei, kas izskatâs un slçpj arî mikroskopâ, tas ir, pateicoties uzstâdîtajam lçcai, tas ïauj ârstam veikt dziïu sievieðu reproduktîvo orgânu izmeklçðanu.

Vivese Senso Duo Oil

Tas ir speciâli izstrâdâts, lai pârbaudîtu vulvas, maksts, apakðçjo dzemdes kaklu un dzemdes kaklu. Ðis rîks tiks sasniegts tuvâkajâ laikâ, jo tikai daþas minûtes, lai atpazîtu, vai konkrçtais sievieðu orgâns ir pakïauts slimîbas riskam vai nç, vai ir kâdas neoplastiskas izmaiòas, vai arî to pçdas. Vçzis ðodien ir visizturîgâkâ cilvçku slimîba. Neraugoties uz medicînas attîstîbu jaunos laikos, tas joprojâm nav viegli ârstçjams, ja to konstatç pârâk vçlu. Tâpçc papildus standarta ginekoloìiskajiem izmeklçjumiem, kas neatrod neoplastisko izmaiòu agrîno stadiju, tiek pielâgoti vairâki citi testi, piemçram, citoloìija. Un tad ir izziòa, kas spçj atklât neoplastiskas izmaiòas septiòdesmit procentos. Kolposkopija, kas tiek veikta, izmantojot rîku, ko dçvç par kolposkopu, ir daudz noderîgâka, jo tâ dod deviòdesmit procentus cerîbas uz vçþa atklâðanu pirmajâ posmâ. Kâpçc tas ir pçdçjais tik svarîgs? Tâ kâ neoplastisko bojâjumu sâkumâ, mazâkajâ stadijâ, tas ir simtprocentîgi izârstçjams, un jo progresîvâks posms, jo sliktâk pacientam ir iespçja uzzinât. Medicînas zinâtnç, kâ arî speciâlistiem, kas aiztur ginekoloìijas priekðmetu un sievieðu dzimumorgânu audzçjus, viòi apgalvo, ka ir vçrts apvienot abas pçtîjumu metodes, t.i., veikt citoloìisku izmeklçðanu un izmeklçðanu, izmantojot kolposkopu. Daudz patiesîbâ ir simtprocentîga garantija âtrai vçþa atklâðanai un praktiski noteiktai ârstçðanai. Tâpçc ir vçrts veikt pçtîjumus reizi ceturksnî.