Azijas virtuve vroclava

Pârtikas produkti ietver visus dzîvnieku, augu vai minerâlu izcelsmes pârtikas produktus. Tos nosûta patçriòam darbiniekiem, kuri ir skarbi vai pârstrâdâti. No tiem nâk çdieni, kas viesiem piedâvâ maltîti. Mçs pçrkam ðos neiesaiòotos pârtikas produktus - piemçram, augïus, dârzeòus, bet arî tos, kas ir iesaiòoti vakuumâ, piemçram, sieru, gaïu vai aukstu gaïu.

Pârtikas patçrçðana beigâs nodroðina íermenim vajadzîgâs barîbas vielas. Pârtiku var iedalît nepârstrâdâtâ veidâ, kas ir veltîts tâ uzòemðanai veselîgâ diçtâ, un tie visi ir produkti, dârzeòi, garðaugi. Un apstrâdâta pârtika, piemçram, konservçta. Noteikumi par pârtikas uzglabâðanu ir ârkârtîgi svarîgi, jo mûsu veselîba ir pakïauta tiem, un termins ir ilgs. Pârtikas iesaiòoðana vakuuma korpusâ ïauj saglabât savu garðu un pagarinât patçriòa datumu. Tad ir ârkârtîgi izdevîga metode, kas ïauj izturçt svaigumu, pat piecas reizes ilgâk nekâ tradicionâlâs pârtikas uzglabâðanas formas. Tâ ir ïoti interesanta iespçja sievietçm, kuras vçlas izvairîties no íimikâlijâm, kas radîja pârâk daudz uzdevuma, lai pagarinâtu produkta patçriòa datumu. Vakuuma iepakojums izslçdz jebkâdu íîmisku vielu izmantoðanu, kas padara produktus ne tikai labâkus, bet, pirmkârt, vçrtîgâkus lietotâjam. Un viss, jo pârtikas produkti nav saistîti ar gaisu. Vakuuma pârtikas iepakojums arî novçrð baktçriju iekïûðanu pârtikâ. Tad pârtikas piesâròojums ar kukaiòiem ir slikts, jo kukaiòiem ir vajadzîgs gaiss, lai izdzîvotu, un tur nav gaisa. Ne bez nozîmes ir arî tas, ka produktam ir jauks stâvoklis un metode. Produkti tiek glabâti tîrâ stâvoklî un nemaina to sâkotnçjo krâsu. Tâ kâ vakuuma pârtikas iepakojums novçrð mitru pârtikas produktu þâvçðanu, un sausie efekti nav kïuvuði grûtâki, jo mitrums no ârpuses nepastâv, aizsargâjot sevi no iekïûðanas. Turklât vakuuma izmantoðana ïauj âtri iepakot neskaitâmus produktus, un iepakoðanas process ir salîdzinoði vienkârðs. Vakuuma iesaiòoðanas maðînas ir tâdas paðas kâ nenoteiktu aprîkojuma elementu katram veikalam, noliktavai vai veikalam, kâ arî restorâniem.