Bezmaksas programmatura tulkotajiem

Viòð domâja par ðodienas posmiem savâ emuârâ par brîniðíîgo programmu, kas ievçrojami atvieglo katra uzòçmçja vârdu. Diemþçl programma ir diezgan dârga, tâpçc nav iespçjams spçlçt ar lielu iedzîvotâju datiem. No otras puses, vairs nav problçmu. Pirms daþâm dienâm tirgû tika izlaista programmatûras demo kategorija.

Es sirsnîgi aicinu iepazîstinât sevi ar viòu. Ideju var pasûtît bez maksas CD nesçjâ, ja mçs pareizi aizpildâm veidlapas. Turklât uzòçmums sedz piegâdes izmaksas. Ja tas mums negarantç ðo pieeju, tas nav fakts, ka tâ tiek likumîgi lejupielâdçta internetâ.Kâdas funkcijas ir Optima Demo programmâ? Tâ piedâvâ 100% funkcionalitâti, uz kuru mçs esam kontaktçti divu mçneðu laikâ, îpaði seðdesmit dienas. Kâ redzams, mums ir laiks, bet arî programmas ierobeþotâs iespçjas.Teiksim katru reizi un pçc tam par paðu programmu. Tas rada risinâjumu, pateicoties tam mçs varam izmantot jaunus veidus, kâ saprâtîgi vadît uzòçmumu. Ir daudz gadîjumu, kad, pateicoties ðai programmatûrai, uzòçmums, kas nebija pârâk veiksmîgs uz pçdçjo posmu, bija pirms konkursa. Ja mçs aplûkosim Optima produktu portfeli, mçs atradîsim risinâjumus praktiski jebkuram uzòçmumam, nav nozîmes, vai tas ir pats produkts, komercija vai pakalpojums. Tâ darbojas arî mikrouzòçmumiem vai individuâliem uzòçmumiem. Optima komandâs mçs esam pieejami un daudz papildu risinâjumu. Tâs padara sistçmu, kas pastâvçja lîdz mûsdienâm, pilnîbâ integrçta. Pateicoties tam, mçs bez jebkâdiem izòçmumiem spçjam bez piepûles veikt stresu un uzsvçrt katru darba aspektu.Vçlreiz es ïoti mudinu ðî mazâ teksta lasîtâjus çst brîvu demonstrçjoðu Optima programmas versiju. Es uzskatu, ka pçc divu mçneðu pareizas izmantoðanas mçs paliksim standarta, pilnas versijas iegâdei.