Brieduma vakuuma iepakojums

Vakuuma iesaiòoðanas maðîna, ko bieþi sauc par iepakoðanas maðînu, ir trauks, kura uzdevums ir sûkât gaisu no produkta folijas iepakojuma iekðpuses (radot vakuumu kameras iekðpusç un atvçrt cieði noslçgto blîvçjumu. Ðâda iepakoðanas sistçma paildzina pârtikas uzglabâðanas laiku bez konservantiem, nodroðina efektîvu íermeòa marinçðanu un rûpçjas par to, piemçram, pret mûþîgo salmu.

Pârtikas produktu veida dçï tiek izmantoti daþâdi iepakotâji. Un, protams, liela izmçra izstrâdâjumi un nepârtraukta konsistence (gaïa ir slçgti iesaiòoðanas maðînâs ar derîgu vakuuma slçgðanu, maza izmçra un trausli produkti (maize, ogas ir slçgti iepakoðanas maðînâs ar tradicionâlu vakuuma aizvçrðanu. Iepakojuma pârtikas iepakoðanas iekârtâs ir arî viena svarîga vçrtîba - çrta lietoðana, un tâdçjâdi arî enerìija un darba atkârtotîba. Visizplatîtâkâs iepakoðanas iekârtas ir kameras darbarîki - pieejamas mazos izmçros un kâ brîvi stâvoðas ierîces, kas aprîkotas ar pieliekamo telpu vai kamerâm, kas slçgtas ar hermçtisku vâku. Çrts savienojums, pateicoties procesa enerìijai (ievadîðana maisa kamerâ ar rezultâtu un atvçrðanu ar gaisa iesûkðanas procesa pogu, kâ arî iespçja iestatît metinâðanas parametrus. Tos vienmçr pielâgo âtrâs çdinâðanas raþotnçs. Otrs diezgan populârais iepakoðanas iekârtu modelis ir iepakoðanas maðînas bez iepakojuma (sloksnes ar ârçju iesûkðanu. Tâpçc tie ir minimâlâ izmçra trauki, iepakotâjâ tiek ielikts maisa gals, kamçr produkts atrodas ârpus ierîces. Iepakoðanas maðînas ir savienotas mâjsaimniecîbâs, mazos restorânos vai mazos veikalos, kur vakuuma iepakoðanas vajadzîbas nav lielas. Iepakotâji ir izgatavoti no skaistas vçrtîbas, mçs bijâm nerûsçjoði, ir elektronisks vadîbas panelis, vakuuma mçrîtâjs, kas parâda vakuuma stâvokli, katrs bez izòçmuma ir paðeïïojoðs sûknis un blîvçðanas stienis. Atkarîbâ no iepakoðanas maðînas vçrtîbas un modeïa blîvçjuma sloksnçm ir jauni izmçri, un pçdçjâ sçrija ietekmç maisiòu izvçli, kuros ir iepakota pârtika.