Mozilla timekia vietnes tulkodana

Lai gan tulkoðanas jomâ parasti ir liela konkurence, cilvçki, kas bauda profesionâlus medicîniskos tulkojumus, nekâdâ ziòâ nav pârâk daudz. Pieprasîjums pçc ðâda veida palîdzîbas ir ievçrojams, taèu trûkst izturîgas, pilnîgas zinâðanas