Centralais putekisuccjs ir zems

Mçs mîlam pasûtîjumu un sistçmu rûpnîcâ. Tâtad mçs tik bieþi tîrâm un vakuuma paklâjus un grîdas. Tîrîðanai izmantojam tradicionâlos putekïsûcçjus. Lielâkajai daïai no mums svarîgs putekïsûcçjs vienmçr ir ârzemju koncepcija. Ðî putekïsûcçja forma ietver netîrâ gaisa izmeðanu no mâjas.

Kas notiek ierîcç?Tas ir saistîts ar to, ka centrâlajai putekïu sûcçjai nav tikai paða objekta, kad tas ir standarta putekïsûcçjos, bet tam ir visa instalâcija. Visa ierîce no centrâlâs ierîces skatâs sûkðanas caurules, kas ir slçptas sienas un sûkðanas ligzdâs. Ierîce automâtiski aizveras, tiklîdz jûs pievienojat tîrîðanas sprauslu caurulei. Centrâlâ putekïsûcçji, kâ veids, kâ iegût svarîgâko daïu, kurâ atrodas dzinçjs, un putekïu tvertne. Viss tiek veidots istabâ. Visbieþâk to izmanto saimniecîbas telpas, bçniòi, garâþas, pagrabi. Centrâlâ putekïsûcçja ir bûvçta mâjas celtniecîbas laikâ. Uzstâdîðana unikâlâ formâ joprojâm ir papildu, bet vairâk darbietilpîga, jo telpai ir nepiecieðama renovâcija. Veidojot mâju, montâþu var iedalît divâs grupâs. PVC cauruïu uzstâdîðanu var veikt bûvniecîbas laikâ un pçc bûvniecîbas, uzstâdiet kontaktligzdas un centrâlo bloku.

Snail Farm

Centrâlâ putekïsûcçja priekðrocîbasCentrâlâ putekïsûcçji nav populârs ieguldîjums, bet tam ir daudz priekðrocîbu. Pirmais no tiem ir tâds pats, ka pirmâs vienîbas apstrâde nav sareþìîta. Tas ietver tvertnes iztukðoðanu ar putekïiem un filtru nomaiòu. Ðâds darbs tiek veikts vairâkas reizes gadâ. Vissvarîgâkais ir tas, ka tîrîðanas laikâ nekas netiks putekïots. Nesaòem un nezina putekïu smarþu. Ierîce darbojas ïoti mierîgi, jo putekïsûcçjs pats nav mûsu tuvumâ. Ðajâ formâ jûs varat brîvi runât, klausîties mûziku utt. Spçle ir maza, jo tâ tikai apkopo èûsku. Ðâdâ veidâ ir viegli izvairîties no aprîkojuma un sasniegt attâlâkos iekârtas stûrus.