Darba higicnas laboratorija

Katrs uzòçmums ir atbildîgs par savu viesu aprûpi. Jo îpaði tâ strâdâ pie projektiem, kuriem ir liels materiâls savâ darbâ. Darba devçjam ir ârkârtîgi jâaizsargâ tâdos apstâkïos dzîvojoðo cilvçku veselîba un dzîve.

"Ekonomikas ministra 2010. gada 8. jûlija rîkojums attiecîbâ uz minimâlajâm prasîbâm attiecîbâ uz veselîbu un droðîbu darbâ, kas saistîts ar sprâdzienbîstamas vides iespçju darba dzîvoklî", liek darba devçjam izstrâdât sprâdziendroðîbas dokumentu. To dara tikai tie uzòçmumi, kuros sâkas viegli uzliesmojoði materiâli, kas var radît sprâdzienbîstamu vidi ar gaisu. Ðâdas vielas var ietvert arî ðíidrumus, gâzes, kâ arî smalki sadalîtas cietvielas, t.i., putekïus.

Izmantojot bîstamas, uzliesmojoðas vielas, kuras darba òçmçji ir pakïauti, tas ir galvenokârt, lai identificçtu potenciâli sprâdzienbîstamas telpas. Ja tie jau ir norâdîti, ir jâpiemçro ministra noteikumos, kas minçti ievadâ.

Tâ vada, kâdus materiâlus darba devçjam vajadzçtu darît. Noteikumu 4.4. Punktâ minçts, ka tâ izpilda pilnu riska novçrtçjumu, kas saistîts ar sprâdzienbîstamas atmosfçras izpausmçm darba vietâ. Tâpçc tas ir “riska novçrtçjums”, kas cita starpâ aptver citus elementus: \ t

a sprâdzienbîstamas vides varbûtîba, \ tb iespçjamo sprâdzienbîstamas vides raðanâs laiku, \ tc varbûtîba, ka aizdegðanâs avoti, piemçram, elektrostatiskâ izlâde, bûs pieejami un aktivizçti;d iekârtas, saturu un maisîjumus, ko atbalsta darba devçjs, \ tviïòi starp tâm un to savstarpçjo mijiedarbîbu,e iespçjamâ sprâdziena ietekmes paredzamais lielums.

Tâpat ir svarîgi òemt vçrâ blakus telpâm, kuras var funkcjonowañ jebkâdâ veidâ saistîts ar telpu caurumiem sprâdzienbîstamâ vidç, pat caur ventilâciju. Tâ kâ draudu, un viòi nebûs apmierinâti.

Pabeidzot pilnîgu riska novçrtçjumu, atbildîgais darba devçjs, kâ arî regulas 7.1. Punkts, sagatavo sprâdziendroðîbas dokumentu.

Sprâdziens aizsardzîbas dokuments ir saistîts ar vairâkiem bûtiskas daïas satur satura un pârskatu par darba devçju informçtîbas vçlas vârdu par to. Galvenie elementi dokumentâ iekïauj: saraksts sprâdzienbîstamâ vidç un uzliesmoðanas avotu, aprakstu par pasâkumiem, lai novçrstu sprâdzienu, informâcija par datumiem atjauninâðanas dokumentu, apraksts par degoðiem materiâliem, novçrtçðanas un sprâdzienbîstamîbu, sprâdziena iespçjamiem scenârijiem, un pat dokumentus. Aizsardzîbu pret sprâdzienu dokumentam jâbût arî grafikas un objektu sistçmas.

Augsta saraksta dokumentu sastâdîðanas nozîmç ir vçrts vçrsties pie speciâlistu palîdzîbas. Tomçr vissvarîgâkais ir darbinieku izturîba un veselîba, un ir vçrts pârliecinâties, ka esam pareizi novçrtçjuði risku.