Darba vieta visa polija un dicta

Svarîgâkie nozares droðîbas aspekti ir vçrts uz cilvçka dzîvi.Tâ ir tâda, ka tâs ir pareizâs kïûdas, kas noved pie populârâkajâm notikumu devâm gan çkâ, gan raþoðanâ. Tâtad, augstâ vçrtîbâ, mûsu - ðíietami nenozîmîgâs un mazâs - kïûdas padara mûs sâpîgâm.

Vai ðos notikumus var novçrst?Protams, ar nosacîjumu, ka darbs ir labi sagatavots pat sâkotnçjos apstâkïos. Protams, kad jûsu pirmâs palîdzîbas aptieciòâ ir jâatrod plâksteris un elastîgs pârsçjs, tieðâm nodarbinâtîbas jomâ, mums ir jâbût pieejamiem oriìinâlâkajiem palîdzîbas avotiem.Tâds pats kâ tâds, ka tie nodroðina ugunsdzçðamo aparâtu vai ugunsdroðu segu - kas ir pirmais spçles veids ar uguni, kas rada neatgriezenisku kaitçjumu un tieðu apdraudçjumu mâjoklim vai veselîbai. Sprâdzienbîstamâs zonas vai paaugstinâts ugunsgrçka risks tiek atzîmçts darba fonâ - aizpildiet pçdçjo atzinumu, lai pietiekamâ daudzumâ un mâkslâ esoðs ugunsdzçðamais aparâts vienmçr atrastos tuvumâ, lai novçrstu bîstamîbu.

Ir skaidrs, ka daþas lietas netiks novçrstas un paðpârvaldes - ko mums vajadzçtu darît ðajâ formâ?Lielâkâ daïa noteikumu un noteikumu paredz cilvçku evakuâciju - un, turklât, daþreiz vçrtîgu, un atbilstoðu valsts iestâþu, piemçram, ugunsdzçsçju, policijas, âtrâs palîdzîbas vai specializçto vienîbu - gâzes vai enerìijas âtrâs palîdzîbas, aicinâjumu. Òemot vçrâ likumu, tâ kâ cilvçks ir augstâkâ vçrtîba, un naudas summa vai mçría cena nav vçrts zaudçt dzîvîbu vai nopietnu kaitçjumu veselîbai. Tâpçc mçìiniet izvairîties no riska vai risinât to savâ dabiskajâ rokâ, bet neapdraudot sevi!