Dzeltena jostas sertifikats

Eiropas Kopienas galvenie pieòçmumi

Precîza atbilde uz jautâjumu "Kas ir CE sertifikâts?" ir atkarîgs no pamatprincipu par Eiropas Savienîbu izskaidroðanas. Ir pierâdîts, ka tâs ietekmes princips ir trîs principi: preèu, galvu un kapitâla brîva aprite. Lai izveidotu iepriekð minçtos principus, ES dalîbvalstis ir nolçmuðas pârvarçt visus ðíçrðïus Kopienas iekðçjâ tirdzniecîbâ un vienojuðâs arî par kopçju politiku, kas ir saistîta ar partneriem ârpus ES. Pateicoties tam Kopienas tirgû, tika izveidots apmaiòas apgabals, kas atrodas tuvu pçdçjai valstij vienâ valstî. Jûs esat saòçmis vienotâ Eiropas tirgus vai kopçjâ tirgus uzòçmumu.

Kopçjais Eiropas tirgus un preèu ieveðana iegâdei

Valstu prasîbas attiecîbâ uz grupâm un produktu droðumu ir ïoti ðíçrðïi tirdzniecîbai starp valstîm. Jebkurâ valstî bija spçkâ jauni modeïi un standarti, kas bûtiski atðíîrâs no citâm valstîm. Raþotâjam, kuram vajadzçja piedâvât savus rezultâtus ðajâs valstîs, katru reizi bija jâatbilst daþâdâm prasîbâm. Galu galâ, likvidçjot ðíçrðïus tirdzniecîbai, kas vajadzîgi, lai pârvarçtu ðo atðíirîbu atcelðanu. Nevarçja atcelt preèu iegâdes standartus. Lîdz ar to viens risinâjums bija apvienot visas kopienas vçrtîbu, pateicoties tam, ka tirdzniecîbas apmaiòai bija tâdas paðas prasîbas.

Pirmajâ posmâ tika mçìinâts reglamentçt ES noteikumus attiecîbâ uz konkrçtâm preèu un preèu kategorijâm. No ðâda risinâjuma tika atbrîvota palîdzîba plaðam sareþìîtîbas lîmenim un laikietilpîgiem procesiem.

Risinâjums bija izveidot vienkârðotu pieeju tehniskâs saskaòoðanas jautâjumam. Ir noteiktas bûtiskâs droðîbas prasîbas konkrçtâm produktu grupâm, kas jâveic pirms produkta vai produkta iegâdes reâlajâ Eiropas tirgû.

Uzòçmçjiem ârpus ES, kuri vçlas laist materiâlu Kopienas tirgû, piemçram, no Turcijas, ir jâatbilst savâm prasîbâm, lai izpildîtu ES kvalitâtes noteikumus un daudzumus. Viòiem ir jâpierâda ðis fakts.

Ir izveidoti saskaòoti standarti, pateicoties kuriem uzòçmçji zina, kâdas bûtiskas prasîbas bûtu jâievçro. Ðo standartu piemçroðana ne vienmçr ir obligâta. Uzòçmçjs îpaðâ formâ var pierâdît, ka viòa ienâkumi ir veidoti pirkðanai Kopienas tirgû.

Ce sertifikâts - raþotâja deklarâcija

Ce maríçjums ir tikai raþotâja deklarâcija, ka produkts atbilst stingrâm prasîbâm, kas noteiktas direktîvâs, kas to apstrâdâ.Tâ ir raþotâja vai pilnvarotâ pârstâvja simbola deklarâcija. Apstiprina, ka produkts ir izveidots saskaòâ ar galvenajâm prasîbâm, kas ietvertas informâcijâ par konkrçto produktu. Protams, tad bûsiet vieni vai daþas citas direktîvas.

Kopienas tiesîbu akti paredz pieòçmumu par atbilstîbu un atbilstîbu minimâlajâm prasîbâm, kas saistîtas ar raþojuma, kam ir CE zîme, droðîbu.

CE sertifikâtu piestiprina raþotâja vai pilnvarota pârstâvja riskam. Pçc tam, kad ir pierâdîts, ka produkts atbilst noteiktâm direktîvas prasîbâm. Lai to ieviestu, notiek atbilstîbas novçrtçðanas procedûra, un pçc pozitîvas pârbaudes izdod atbilstîbas deklarâciju. Atbilstîbas novçrtçðanas procedûras var bût bagâtas ar riska attiecîbâm, kas apvienotas ar îpaða produkta îpaðumu. Jo lielâks ir risks, ka preces var tikt izmantotas, kamçr tâ ir bîstama, jo mazâkai procedûrai jâveic raþotâjs vai pilnvarots pârstâvis. Atseviðíos gadîjumos ir nepiecieðams izpildît pat desmit Kopienas standartu prasîbas.