E komercijas kases aparats

Rezerves kases aparâts nav nepiecieðams, regulâs nav pieminçta tâs pastâvçðanas nâkotne. Tâtad, kâpçc tçrçt naudu par papildu naudu arî to, kas tas bûs noderîgs?Pirmkârt, rezervju fiskâlâ kase ir tikpat droða kâ jebkura jauna, lai to varçtu iegâdâties kases aparâtâ. Tas novçrð papildu izmaksas.

Kâ jûs zinât, kompensâcija par ðâdu pirkumu ir lîdz 90% no tâs vçrtîbas. Ja mçs par to nemaksâjam ïoti daudz, ir vçrts bût droðîbai. Kopâ ar ðâdâm priekðrocîbâm, piemçram, nodokïu atskaitîjumi, ierobeþojumi un pienâkumi ir ierobeþoti. Tâ kâ rezervju finansiâlo nodroðinâjumu uzskata par tâdu paðu, kas ir derîga, ir jâziòo par to arî Nodokïu birojam, kurâ reìistrâcijas numura pieðíirðanas kârtîba ir tâda. Visbeidzot, jâuzskaita, ka pamata kases aparâta neveiksmes laikâ nodokïa maksâtâjam ir jâbût pçdçjam nodokïu maksâtâjam kâ pçdçjam, kas ir lîdzvçrtîgs nepiecieðamîbai apturçt pârdoðanu lîdz bojâjuma novçrðanas punktam. Rezerves fiskâlâ kases aparâta izveidei nav tâdas vajadzîbas, jo parastâs kïûdas laikâ jûs varat izmantot paðreizçjo papildu kontu, un tas ir tikai tâds pats. Tas samazina nevajadzîgas pârdoðanas pârtraukðanas risku. Tad tas ir papildu nodroðinâjums. Tâdçï tas tiek îpaði izmantots cilvçkiem, kuriem ir îpaða komerciâla nozîme. Íermeòa neveiksme ðâdâ nozarç var radît lielus finansiâlus zaudçjumus. Daþas stundas neveiksmes ir ârkârtas nauda tirgiem, kuros katru dienu ierodas simtiem cilvçku. Ir vçrts pasargât sevi no ðâdiem negadîjumiem. Diemþçl, tas ir tik ïoti ieteicams mobilajai raþoðanai vai arî tad, kad tiek teikts mazs veikals, kurâ nav daudz darîjumu, jo darba pârtraukðana uz daþâm stundâm veikalâ, kur kustas un, protams, nav liels, bûtiski neietekmçs ienâkumu zaudçðanu. Jâapsver, vai paðreizçjâ laikâ bûtu jâtçrç laiks citas ierîces darbîbai un pârdoðanai.