Electrolux vakuuma iesaioodanas madina

Vakuumveida iesaiòoðanas iekârtas var izmantot arî telpâs, kâ arî delikâtos uzòçmumos. Tie ïauj iepakot pârtiku tâdâ veidâ, ka patçrçtâjiem paredzçtie produkti atceras vislabâkos derîguma termiòus. Vakuumpapîra iepakoðanas maðînas (ko bieþi dçvç par fasçtâjiem ir aksesuâri gaisa izòemðanai no folijas iepakojuma iekðienes un vienlaikus rakstot blîvçjuma zîmogu. Katra iepakojuma maðîna, neatkarîgi no tâs konstrukcijas, ir aprîkota ar sûkni un ar teflona pârklâjumu noslçgtu sloksni.

Ðâdas ierîces cena ir aptuveni tûkstotis zlotu. Blîvçðanas stiepes garums ir aptuveni trîsdesmit pieci centimetri. Ierîcei parasti ir divas funkcijas: iesaiòoðanas un blîvçðanas maisiòi un vakuuma noslçguma tvertnes, pudeles koríi, vâki, izmantojot stiprinâjumu. Izmantojot maisus ar R-vac, E-vac vai lielâkâm formâm, iespçjams izmantot gludus maisiòus ar plçvi ar biezumu 120 mikroni. Ierîces svars ir aptuveni èetri kilogrami. Korpuss ir izgatavots no parasti augsta plastmasas vai nerûsçjoðâ tçrauda. Vidçjais dzîves ilgums ir apmçram piecpadsmit gadi. Tîkla spriegums ir aptuveni divi simti trîsdesmit volti, un jauda ir aptuveni èetri simti W. Kopumâ iekârtu efektivitâte ir ïoti augsta.Iekârtas darbîba ir droða un droða. Ir iespçjams sagatavot lîdz tûkstoðiem metinâtâjiem pçc kârtas bez ierîces pârkarðanas. Tas tiek pievienots arî maðînu detaïu profesionâlajai glabâðanai. Sûkim vienmçr ir lielisks lodîðu gultnis. Daþâm ierîcçm ir arî ciparu displejs.Lietotâji bieþi saskaras ar jautâjumu par to, vai izvçlçties sirds kambaru vai kameru. Pateicoties mâjas lietojumprogrammu veiksmei papildus mazajiem veikaliem, kamçr tiek iesaiòoti daþi - duci vai lîdzîgi izstrâdâjumi, izvçlçta iepakojuma maðîna bez maisiem bûs pareizâ. Arî veiksmîgâ nepiecieðamîba iepakot ovâlas formas izstrâdâjumus (piemçram, kûpinâtas zivis, brîvâ pieeja iepakojumam bûs elastîgâka (nav lieluma ierobeþojumu - iespçja izmantot foliju piedurknç.Ja ir nepiecieðams iepakot vairâkus desmitus produktu dienâ vai vairâk (veikalos, virtuvçs, çdinâðanas uzòçmumos, raþotnçs, kameras iepakoðanas iekârta veiks ðo darbu âtrâk, un tâpçc maisiòi bûs lçtâki.