Elektriska zemcdana angiu valoda

Elektrostatiskâs iezemçðanas uzdevums ir samazinât uzliesmojoðu vielu eksplozijas risku, elektrostatiskas dzirksteles rezultâtâ. To plaði izmanto uzliesmojoðu gâzu, pulveru un ðíidrumu transportçðanâ un apstrâdç.

Elektrostatiska iezemçðana, kas rada jaunu formu. Vienkârðâkie un vismazâk sareþìîtie modeïi atbilst iezemçðanas spailei un kabelim. Modernâka un tehnoloìiski progresîvâka ir aprîkota ar íermeni, lai kontrolçtu zemçjuma stâvokli, pateicoties kurai ir pieïaujams izvadît vai transportçt produktu, kad zemçjums paliek reâlâ veidâ savienots.

Elektrostatiskie zemçjuma elementi visbieþâk ir noderîgi dzelzceïa un autocisternu, tvertòu, mucu iekrauðanas vai izkrauðanas laikâ. lielas somas vai procesa iekârtu elementi.

Ja tvertnes piepilda vai iztukðo ar jaunu saturu (piemçram, tvertnes ar pulveriem, granulâm, ðíidrumiem, var veidoties bîstami elektrostatiskie lâdiòi. To radîðanas avots var bût vairâk sajaucot, sûknçjot vai izsmidzinot uzliesmojoðas vielas. Elektriskie lâdiòi rodas, saskaroties ar atseviðíâm daïiòâm vai to atdalot. Elektriskâ lâdiòa apjoms bûs ierobeþots lîdz to virsmu elektrostatiskajâm îpaðîbâm, kas nonâk saskarç ar otru. Vienkârða un âtra saskare ar zemi vai bezkravas objektu rezultâtâ var rasties îss strâvas impulss, kas tiks pakïauts dzirkstelei.Dzirksteïaizdedzes iztrûkuma trûkums var aizdegt alkoholu un gaisa maisîjumu, par ko liecina sprâdziens vai liels sprâdziens. Elektrostatiskâ iezemçðana novçrð sprâdziena risku, ko izraisa elektrostatisko lâdiòu kontrolçta izlâde.