Fiskala kases sistcma elzab iota

https://bustur-l.eu/lv/Bustural - Inovatîvs veids, kâ palielinât krûtis!

Paðlaik gandrîz jebkurâ veikalâ mums ir jâizveido datorizçta pârdoðana. Tâpçc ðîs filiâles modeïa pamatinterjers ir fiskâlâ kase bingo xl - ierîce, kas pârâk lielâ mçrâ atzîst tirdzniecîbas reìistrçðanas uzdevumu, kâ arî nodokïu un siltuma nodokïa apjomu mazumtirdzniecîbas gadîjumâ.

Pirmais droðais ðîs kolekcijas veids ir ERC nodokïu kases aparâts. Tâ ir daudz precîza ierîce, kurai ir relatîvi maza RAM atmiòa (apjoms tiek mâcîts no viena lîdz astoòiem megabaitiem. Parasti tas ir pietiekami apmçram piecus gadus ilgi - pçc paðreizçjâ termiòa îpaðniekam ir jâpçrk jauns kases aparâts vai vienkârði jâaizstâj fiskâlais modulis. Jûs varat pieslçgt ârçjâs ierîces ERC kases aparâtam, bet jûs nevarat pârdot, izmantojot datorprogrammu.

Starp ERC veidiem ir arî pârnçsâjamie kases aparâti, kas pazîstami gan kâ mobilie kases aparâti. Tos parasti spçlç mazos uzòçmumos vai pârdoðanas vai bazâros, kur to kompaktais izmçrs ir milzîga priekðrocîba. Populâras ir arî vienas sçdvietas kastes ar nedaudz lielâku iespçju nekâ pârnçsâjamiem modeïiem. Tos var savienot ar datoru un jaunâm ierîcçm, piemçram, svaru.

POS kases aparâts ir daudz modernâks aprîkojuma veids. Datori pielâgojas tiem, iesakâm reìistrçt apgrozîjumu un papildus îstenot daudzas citas darbîbas, kas apvienojas ar atseviðíu produktu savâkðanu un pârdoðanu. Vienkârðâkâs POS metodes parasti ietver: nodokïu printeri, tastatûru, monitoru (gan standarta, gan pieskârienu un, protams, datoru. Ja tas ir iekïauts un paredzçts veikt ar paplaðinâtu sistçmu, kases aparâtu var saistît ar gandrîz visâm ârçjâm atbalsta ierîcçm.

POS kases aparâts ir ïoti ienesîgs ieguldîjums, jo, atðíirîbâ no ERC valûtas, ir iespçjams paplaðinât RAM, aizstât programmatûru ar jaunâm un instalçt jaudîgâku procesoru. Jâatzîmç, ka pçdçjâ sistçmâ skaidras naudas automâts nav labs un printeris izsniedz kvîti.