Fiskalas kases servisa kurss

Katrai iekârtai jâbût cietai, tai arî jâaizsargâ pret elektriskâs strâvas triecienu. Ðâda droðîba konkrçtâ cçlâ ir efektîva ar zemçjuma palîdzîbu, kas izriet no savienojuma starp citâm çkas metâla konstrukcijâm.

Runâjot par zemçjumu, mçs katrâ gadîjumâ izveidojam vadu, kas ir izgatavots no ceïveþa. Ðis kabelis centrâlâ veidâ savieno elektrificçto korpusu ar zemi. Ðâdas kombinâcijas rezultâtâ elektrificçtâ iestâde pieòem vai pârraida vairâkus neitralizçtus maksâjumus. Zemçðana ir vçrsta no vairâkâm daïâm. Pieòemamâs daïas ir, pirmkârt, sistçma un zemes vadi, savienotâju vadi un savâcçju zemes skava, iezemçðanas stienis un iezemçðanas vadi.Norâdi par iezemçðanu var saukt par daþâm no to rakstzîmçm. Pirmkârt, ir aizsargâjoða iezemçðana, kas ir metâla daïu kombinâcija, kas elektriskâs ierîces novada ar elektrodu. Ðî auss ir galvenokârt aizsardzîbas lîdzeklis pret elektriskâs strâvas triecienu. Cits veids ir funkcionâls zemes gabals. Tas ir pazîstams arî kâ darba iezemçðana. Nosakot tos, var noteikt, ka tam ir îpaða iezemçðana uz elektriskâs íçdes. Ðîs iezemçðanas galvenais mçríis pirmâm kârtâm ir elektroiekârtu laba darbîba gan traucçjoðos, gan bieþos apstâkïos. Tas izraisa zemsprieguma tîklu aizsardzîbu. Ðis îpaðums ir izveidots pirms augstâku sprieguma pâreju sekâm. To parasti veic iekârtâs, kâ arî jebkurâs elektriskâs ierîcçs, kas ir atklâti savienotas ar sadales tîklu vai no plâna, kura spriegums ir lielâks par 1 kV. Es runâju par strâvas padevi, izmantojot pârveidotâju vai transformatoru.Vçl viens veids ir aizsardzîba pret zemçjumu. Tâs galvenais pieòçmums ir, pirmkârt, persona, kas veic atmosfçras izplûdi zemç.Pçdçjais veids ir zemçjums, ko sauc par palîgierîcçm. Parasti to ieteicams lietot ugunsdroðîbas galos. Tos var izmantot arî mçrîðanas un droðîbas komplektos.