Gaias parstrade angiu valoda

https://neoproduct.eu/lv/revitalum-mind-plus-efektivs-risinajums-koncentracijas-un-atminas-problemam/

Sçòu smalcinâtâjs ir íermeòa prese, kuras pienâkums ir sadalît gaïas gabalus ar nosaukta biezuma ðíçlîtçm (atkarîbâ no vajadzîbâm, kopçjais drupatas platums ir tauku biezums. Ierîces darbîba paâtrina un atbalsta karbonâde, saglabâjot gaïas svaigumu, maigumu, sulîgumu un svaru. Ðo efektu garantç no nerûsçjoðâ tçrauda izgatavoti speciâli veidoti naþi ar precîzu gaïas grieðanu, kas spirâli uzstâdîti uz rotçjoðiem veltòiem.

Preses karbonâde tiek izmantota gastronomijas iestâdçs un veikalos, kur kolekcijâ ietilpst liellopu gaïa velmçto ruïïu, bitu un steiku bûvniecîbâ; cûkgaïas gaïa, sadalîta cûkgaïas karbonâde, iesaiòojums, cûkgaïas potîtes, steiki, ðniceles; putnu gaïa, kas sagatavota de Volaille; grila porcijas. Griezçjs ïauj îsâ laikâ sagatavot lielu skaitu ðíelto ðíçlîtçs - apmçram 800 daïas stundâ, kur gaïu nevar sasaldçt, kâ arî tajâ nevar bût kauli. Maðînu darbîba ir ïoti populâra, jo raþotâjs Maga izmanto citus risinâjumus - pusautomâtisko vadîbu, ekspluatâcijas un darbîbas telpas norobeþoðanu operatora veselîbas aprûpes nodroðinâðanas brîdî (iekïûðanas labâ aizsardzîba, konstrukcijas izmaiòas, kas samazina enerìijas patçriòu par 45%, samazinâs darbîbas, kas piemçrotas visam saspieðanas ciklam (saîsinâts darba laiks, pulçtais korpuss ar fiksçtâm formâm atvieglo tîrîðanu (preses elementi jâtîra un jâþâvç pçc katras saskares ar pârtiku, ir aizliegts visu maðînu tîrît ar ûdens strûklu. Paða trauka un eïïas pârneses klusâ darbîba ir maðînas papildu priekðrocîbas. Kotleciarka atbilst visiem standartiem (CE, Direktîva 2006/42 / EK un EN 60204-1: 2010 - elektrodroðîba. Maga smalcinâtâju nopelniem tika pieðíirti Poznaòas Miædzynarodowe Zbytów lietotâji un zvçrinâtie (zelta medaïas balva. Burvis kâ pârtikas rûpniecîbas instrumentu raþotâjs, kas balstâs uz zinâtni un sajûtu, kas iegûta kopð 1990. gada, uzliek situâcijai, vienkârðîbai, risinâjumu izlûkoðanai, uzticamîbai un izcilai veiktspçjai. Uzòçmums pakâpeniski palielina savu piedâvâjumu ar jaunâm maðînâm: slîpmaðînas, grieðanas maðînas, gaïas maðînas, tâ saucamâs. vilki.