Garigas slimibas

Garîgâs slimîbas arvien bieþâk ietekmç poïus. Pçc statistikas datiem, katrs ceturtais tautietis psiholoìiskajâ jomâ cînâs ar jaunâkâm vai augstâkâm grûtîbâm. Kâpçc mums ir kauns pieprasît aizsardzîbu?

Garîgi traucçjumi var notikt ikvienam, kam nav dzimuma, vecuma, izglîtîbas, sabiedrîbas statusa un mâjokïa. Visbieþâk sastopamâs dilemmas psiholoìiskajâ vietâ ir atkârtota trauksme, pçkðòas panikas lçkmes, dzîves beigu traucçjumi un papildus demence un depresija. Ja jums nav patîkami rîkoties, jûs esat mocîjuði fobijas, jums ir miega traucçjumi vai arî jûs zaudçjat savas atmiòas, dodaties profesionâlai palîdzîbai. Ja apkârtçjais cilvçks liek jums kaut ko uztraukties, mçìiniet pârliecinât ðo seju, lai tiktos ar psihiatru. Nepietiekami nenovçrtçjiet satraucoðo uzvedîbu.

Kâpçc nevajadzçtu izvairîties no psihiatra apmeklçjuma? Viòð ir speciâlists, kuram cilvçka psihi nav noslçpumu. Psihiatrs ir ârsts, kurð netiks spriests par jûsu slimîbas un problçmu prizmu. Tâ ir izpratne, kuras kompetence palîdzçs jums atgriezties ikdienas dzîvç. Darboties bez bailçm, stresa, ðaubâm un kauns. Psihiatra apmeklçjumi nav iemesls kauns, tie ir paraugs nâkotnes sievietçm, kas saskaras ar lîdzîgâm problçmâm. Pateicoties augstajai psihiatriskajai aprûpei, ir vieglâk un âtrâk atkâpties no bieþas, veselîgas dzîves.

Mûsu pieredzçjuðo psihiatru palîdzîba no Krakovas ir vçrts uz defektiem un garîgiem traucçjumiem. Pateicoties mûsu speciâlistu darbîbai, atbalsts tiek sniegts ne tikai cietuðajam, bet arî visstraujâk.