Garigas veselibas apdraudcjumu

Dzçrieni no svarîgâkajiem nozares droðîbas elementiem ir cilvçka dzîves palîdzîba.Ir zinâms, ka ðîs acîmredzamâs kïûdas rada visnopietnâko notikumu skaitu gan rûpnîcâ, gan mâkslâ. Tâpçc mûsu spçks - ðíietami viegli un zemas kïûdas - izraisa, ka mçs esam sâpîgi.

Vai viòð izvairîsies no ðiem notikumiem?Protams, ar nosacîjumu, ka darbavieta ir rûpîgi sagatavota pat interesantâkajiem apstâkïiem. Tâtad, ja jûsu pirmâs palîdzîbas aptieciòâ jums ir jâatrod plâksteris un elastîgs pârsçjs, patieðâm darba vietâ, mums ir jâbût pieejamiem svarîgâkajiem palîdzîbas avotiem.Ðâdi ugunsdzçðamie aparâti var tikt dzçsti ar ugunsdzçðamajiem aparâtiem vai ugunsdroðu segu - lieliska ugunsdzçsîbas grupa, kas izraisa neatgriezeniskus bojâjumus un tûlîtçju apdraudçjumu dzîvîbai vai veselîbai. Ka darba telpâ ir norâdîtas sprâdzienbîstamas zonas vai paaugstinâts ugunsgrçka risks - dodiet viedokli, ka vienmçr ir jâbût pietiekama izmçra un formas ugunsdzçðamajam aparâtam, lai novçrstu bîstamîbu.

Ir zinâms, ka daþas îpaðîbas nav iespçjams izvairîties un apgût pats - ko mums vajadzçtu darît ðajâ formâ?Lielâkâ daïa noteikumu un noteikumu paredz cilvçku evakuâciju un daþkârt vçrtîgu îpaðumu, kâ arî atbilstoðu valsts iestâþu, piemçram, ugunsdzçsçju, policijas, âtrâs palîdzîbas vai specializçto vienîbu - gâzes vai enerìijas âtrâs palîdzîbas, izsaukumu. Ievçrojot likumu, rezidenta dzîve ir augstâka cena, un naudas summa vai objekta cena nav vçrsta uz dzîvîbas zaudçðanu vai nopietnu kaitçjumu veselîbai. Tâpçc mçìiniet izvairîties no riska vai ieteikt sev ar citu roku - rîkojieties, neapdraudot sevi!