Gastronomijas iekartas gniezno

Psorilax

Pasaule mainâs strauji, mainâs arî çdinâðana un gastronomija. Ðodien labs gastronomiskais brîdis ir ðefpavâru "laboratorija". Mçbeles un tehnoloìijas, kâ arî veids, kâ sagatavot, uzglabât vai transportçt pârtiku, ir pârsteidzoði restorâni, kafejnîcas, krogi vai mazâki bâri, kas aug kâ sçnes. Sâksim ar kuìu ikdieniðío jautâjumu.

Laba vieta ir raksturîga ar lielisku aprîkojuma vçrtîbu, kur dzîvîba ir vçrsta. Podi vai daþâdu izmçru pannas, kas izgatavotas no nerûsçjoðâ tçrauda, ir bijuðas izvçle, dodamies tieði uz ðîs pasaules mehânizçtajâm îpaðîbâm. Pârstrâdei, ko mçs ar prieku patçrçjam gaïas, protams, maisîtâju, piemçram, spirâli. Punktiem, kas savâ çdienkartç piedâvâ cita veida miltu produktus, ieteicams izmantot automâtiskos piltuves (kas ðodien ir "tradicionâlâs" mâjâs gatavotas pierogi. Svarîgs virtuves aspekts ir plîts, ir daudzi ðo produktu zîmoli, parasti mçs tos redzam kâ konvekcijas tvaiku, vai nepiecieðams konditorejas izstrâdâjumam tikai konditorejas izstrâdâjumiem. Ja gastronomija rada spiedienu uz pârtikas pârdoðanu, kas tiek izplatîta visâ pilsçtâ, ir vçrts ieguldît termosos un konteineros. Ðeit un raþotâji izmanto tehnoloìiju, ideja ir tâda, ka materiâls ir izturîgs, pçc iespçjas vieglâks un tajâ paðâ laikâ labums, kas tur siltumu. Neatstâjiet pârtiku, nevis izlaist, un tâds elements kâ pasniegtie dzçrieni. Objekti ar tiem ir pakïauti sifoniem, sifona kasetnçm, daþâdiem komplektiem, kas atvieglo produktu piedâvâðanu patçriòam, vai klât ziemai, t.i. No leòía lîdz leòíim var redzçt daþâdus skapjus, galdus, statîvus. Katrâ vçrtçðanas telpâ jâbût tâdiem nerûsçjoðiem instrumentiem, kas ir vienkârði dzîvokïa pasûtîjumâ. Uz krasta ir vçrts pieminçt, kâ rûpçties par telpas higiçnu. Trauku mazgâjamâ maðîna ir tikai ûdens taupîðana, bet arî darbinieku laiks. Paðlaik mçs varam satikt divus ðâda veida aprîkojuma veidus, tomçr ir stikla trauku mazgâjamâ maðîna kâ pâris plâksnîtes, un blakus tam ir trauku mazgâjamâ maðîna kausiem, brillçm, âíiem un brillçm.