Gazes caurules iezemcdana

Daudzas sievietes ir pârsteigtas, vai ðíçlçja iegâde atmaksâjas. Es gribu visu no tâ, vai tâ tiks izmantota. Ja ðíçlçjs uzskata, ka tâ ir tikai jauna iekârta, kas dekorç virtuves taustiòu, pirkums ir jâpârtrauc. Gadîjumâ, ja mçs novçrtçjam komfortu, bet virtuvç mçs pavadâm diezgan daudz laika, gatavojot çdienus un desertus, ir viegli nodroðinât ðo veselîgo alternatîvu!

Griezçjs ir lieliska alternatîva parastam nazim. Pateicoties tam, mçs pçc daþiem mirkïiem sagrieþam maizi uz taisnas ðíçles biezuma. Tas ir vienîgais gadîjums aukstai gaïai un sieram - âtri un droði, un galvenokârt estçtiski. Tas ne vienmçr patieðâm gaida to paðu, ja cîòâ nonâks tikai grieðanas dçlis un nazis.

Ling Fluent

Svarîgâkie faktoriNozîmîgâkie ðíçlçja aspekti ir rotçjoðs asmens ar iespçju griezt biezuma regulçðanu, padevçju un korpusu. Asmeòi var bût taisni vai zobaini. Perfekti ir ideâli piemçroti siera un aukstâs gaïas izcirðanai, savukârt zobainie ir universâli. Tas ir labâkais, ja asmeòi ir izgatavoti no parastiem rûdîtiem, jo pateicoties tam tie ir izturîgâki. Ja jûs meklçjat griezçjinstrumentu, mçs varam izvçlçties tos, kas izgatavoti no nerûsçjoðâ tçrauda vai titâna, vai plastmasas, plastmasas vajadzîbâm. Tas pats attiecas uz padevçju. Ka mums ir ideja bieþi izmantot ierîci, izvçlamies tçrauda, savukârt plastmasas paplâte darbosies cilvçkiem, kuri retâk çdîs çdienu. Ir arî jâpievçrð uzmanîba, vai stûmçjs ir piestiprinâts pie grieðanas maðînas - bez tâ mçs saskaramies ne tikai ar daþiem precîziem griezumiem, bet galvenokârt uz pirkstu zaudçðanu.

Papildus pamataprîkojumam raþotâji bieþi vçrðas pie citâm populârâm ierîcçm. Dzert no viòiem ir paplâte ðíçlçs sagrieztiem ðíçlîtçm - pateicoties tam, grieðana ir higiçniskâka, un, kâ mçs to tîrâm. Vçl viens krâsains papildinâjums ir naþu asinâtâjs vai kabeïu glabâðanas kaste.

Vai griezçjs ir dârgs?Ðâds mâjâs gatavots parasti maksâ PLN 150-400. Tirgû ir arî iebûvçti griezçji un to vçrtîba svârstâs no PLN 500 lîdz PLN 1500. Uzlabotas iekârtas, kas galvenokârt paredzçtas veikaliem un gastronomijas telpâm, ir strauji nozîmîgi izdevumi par PLN 2000-5000. Galu galâ, viòiem ir viegli samaksât, kad mçs to pârveidojam par saglabâtu darba stundu.