Ginekoloiijas mates polka

Ginekoloìija turpinâs visu laiku. Cilvçka íermeòa jautâjumam ir vçl oriìinâlâkas procedûras. Aizvien mazâk invazîva un vçl precîzâka. Liela problçma sievieðu vidû, kas seksuâli izmanto ïaunprâtîgu izmantoðanu, ir dzemdes kakla vçzis, kas ir pilnîgi ârstçjams agrînâ tâs atklâðanas posmâ.

Lai gan, ja pamanât traucçjoðus simptomus, kas var bût ðâdas slimîbas rezultâts, nekavçjoties pierakstieties pie ârsta, lai izslçgtu slimîbu. Sekas nopietnîbas trûkumam simptomiem, kas dzîvo dzemdes ðíîdumâ.

Ðâdi pçtîjumi tiek veidoti, izmantojot kolposkopu. Tas ir nekas vairâk kâ mikroskops ar spekulâciju. Paraugu ievieto maksts ar veselîgu aìentu, lai pârbaudîtu, kâda ir reakcija vagînâ. Ðis mikroskops sasniegs pçdçjo, lai panâktu trîsdimensiju efektu, un tajâ paðâ laikâ tas palielina bojâjumus lîdz pat desmitkârtîgi, pateicoties kuriem ginekologs varçs pareizi pârbaudît maksts un kakla sienu, lai rûpîgi novçrtçtu, vai ir kâdas izmaiòas. Jâatceras, ka jums ir jâsagatavojas meklçðanai. Ginekologs droði vien instruçs pacientu par to, kâ pasargât sevi no testa. Katru mçnesi pirms seksuâlâ kontakta jâatbrîvo arî no ginekoloìiskâs pieredzes nedçïâ pirms plânotâs pârbaudes.

Sieviete, kas ir pamodinâjusi kolposkopu, parasti paliek uz atseviðíu ginekoloìisku krçslu. Ðis tests parasti ir daþas lîdz vairâkas minûtes. Ja ieguvumi ir satraucoði, tad ginekologs var pasûtît dzemdes sekcijas izòemðanu, tad vajadzîba pçc jebkuras fiziskâs aktivitâtes samazinâs, jo tâ bûs bagâta, lai sajustu ïoti sareþìîtu diskomfortu. Ergonomiskie parametri ir svarîgi arî ðim instrumentam, jo tas ir darba ierîce.