Globalizacija

Pieaugot globalizâcijai, pieauga ârçjo uzòçmumu skaits. Neviens nav pârsteigts par to, ka galvenais birojs atrodas ðodienas Yorkâ un raþo Singapûrâ. Polijas uzòçmumi arî labi strâdâ ârvalstu laukumos. Viòi ne tikai veido sadarbîbu ar visâm korporâcijâm, bet arî cînâs ar savu produktu îpaðumu.

Ðâda pasaules "kontrakcija" kïuva par iemeslu pieaugoðajam pieprasîjumam pçc cita veida lîguma tekstu, kuìniecîbas dokumentu, uzòçmumu dibinâðanas aktu un ekspertu atzinumu tulkoðanas. Aizvien bieþâk abâm sabiedrîbâm, ja tâs ir arî privâtâs sievietes, ir nepiecieðama juridiskâ apmâcîba.Tiem, kas mâcâs filoloìiju un runâ par tulkotâja karjeru, paðreizçjais reìions ir ieinteresçts. Pretçji ðíietamajam, es nevçlos, lai ðis tiesîbu normu fragments tiktu veikts. Galu galâ ir lietderîgi apgût juridisko valodu, tâs specifiku un juridiskos nosaukumus. Ir svarîgi mâcîties katru no tiem, lasot tiesîbu aktus, kas atbilst tulkojamâ teksta veidam.

Ikviens, kas nebaidâs no smagâ juridiskâ teksta izaicinâjuma, var païauties uz pastâvîgu klientu pieplûdumu. Labi joprojâm ir daudzveidîba. Juridiskie tulkojumi, jo tie var tikt piemçroti visu veidu lîgumiem, kas noslçgti starp uzòçmumiem, notariâlie akti, lîzinga lîgumi.

Daþu dokumentu panâkumos ir iespçjams iegût zvçrinâta tulkotâja tiesîbas, piemçram, notariâlo aktu tulkoðanâ. Tomçr tas neietver ðíçrðïus cilvçkam, kurð nopietni atceras, ka viòð ir profesionâls tulkotâjs. Ðâdi likumi ne tikai palielinâs to materiâlu skaitu, par kuriem mçs varam rûpçties, bet arî lîdzîgi kâ mûsu profesionâïi.

Visbeidzot, pieprasîjums pçc tulkiem, kas specializçjas juridiskajâ izpratnç, turpinâs augt. Ðis pieaugums bûs piemçrots starptautiskâs tirdzniecîbas un atbalsta attîstîbai starp uzòçmumiem.