Golf 3 putekdou filtrs

Nozaru spçkos mçs vçlamies radît putekïus, kas ir sprâdzienbîstamu putekïu un gaisa maisîjumi. Tie ir pçdçjie nozîmîgie procesi, kas saistîti ar akmeòogïu, koksnes, koksnes, biomasas, pârtikas rûpniecîbâ raduðos organisko putekïu maiòu, putekïiem íîmijas rûpniecîbâ utt. Atex putekïu savâcçjs ir sprâdzienbîstams putekïu savâcçjs, kas izgatavots saskaòâ ar ES direktîvu Atex.

Sprâdzienbîstamu putekïu un gaisa maisîjumu noòemðanai mçs izmantojam traukus un pilnas iekârtas, kas izgatavotas ar pareizo direktîvu 94 / 9WE ATEX. Tos var izmantot putekïu noòemðanai, kas pieder pie St1 un St2 sprâdzienbîstamîbas klases. Mûsu filtrçðanas plâniem ir 3D kategorijas. Viòð iegâdâsies esoðos, lai tos uzstâdîtu jebkurâ telpâ, kas ir klasificçta kâ bîstama zona, kâ arî sprâdzienbîstamîbas zonâs 22.

Lai aizsargâtu ierîces, mums ir divas pamata metodes:

Sprâdziena novçrðanas metodeÐî tehnoloìija izmanto sistçmas, kas automâtiski reaìç uz sprâdzienbîstamâ spiediena sâkumu un veicina raduðos sprâdzienu. Sistçma ir aprîkota ar spiediena sensoriem, kas rada raduðos sprâdzienu, to padod centrâlajâ daïâ, kas no sçrijas sâk cilindra vârsta iedarbinâðanu ar ugunsdzçðanas lîdzekli. Sistçmas reakcijas laiks no sprâdziena atklâðanas lîdz tâs fotoattçlam ir tikai aptuveni 60 ms. Ïoti spçcîga radîtâs sprâdziena apspieðana novçrð augsta destruktîvâ spiediena veidoðanos.

Sprâdziena samazinâðanas metodeTas attiecas tikai uz visu veidu membrânâm vai dekompresijas paneïiem, kas izmanto sprâdzienbîstamîbu no aizsargâtâs ierîces uz ârpusi. Izmantojot ðo sistçmu, aizsargâtajâ ierîcç esoðais spiediens tiks saîsinâts lîdz nebîstamajai cenai. Mçs izmantojam daþâda veida membrânu tehniskâs konstrukcijas: apaïas vai taisnstûra, plakanas vai izliektas, aprîkotas ar atdalîðanas sensoru, t.i., nav izgatavotas no oglekïa vai skâbes izturîga materiâla. Ârpus esoðâs sprâdziena liesmas lieluma dçï ieteicams identificçt bîstamo zonu pie membrânas.

Turklât noteiktu sprâdzienbîstamîbas zonu izmantoðana konkrçtas iekârtas teritorijâ, visas grupas un elementi ir apvienoti tâ, lai arî tie nebûtu iespçja radît putekïu aizdegðanâs avotu.