Google vadiba

Enova programma ir ERP klases stils. Tas nozîmç, ka tas ir uzòçmuma vadîðana. Tas ir paredzçts uzòçmuma darbîbas uzlaboðanai. Bet ko tieði nozîmç produktivitâtes palielinâðana?

Enova pârvalda ieinteresçtâs puses norâdîtâs jomas, uzrauga ikdienas darbîbu gaitu, sagatavo analîzes, ziòojumus, palîdz atrisinât problçmas, un vissvarîgâk, tas iegûs pareizo informâciju par visu zîmolu labajâ pusç un pievieno visu individuâlajai sistçmai. Pateicoties tam, visas vadîbas sistçmas ir pilnveidotas, un cilvçkiem nav jâveic vienkârðas, ikdienas darbîbas, koncentrçjoties tikai uz îsu, produktîvu darbu.Klients var izvçlçties, kuras uzòçmuma vadîbas jomas ir jâpârvalda programmâ. Tâs daudzfunkcionalitâte un pielâgoðanâs spçjas ðeit ir ïoti novçrtçtas. Viòð var lûgt uzòçmuma piegâdi un transportu, vai pârvaldît darbinieku finanses un cenas, un summu saskaòâ ar lietotâja sniegtajâm vadlînijâm. Tas, iespçjams, ir vairâk, lai mainîtu ðîs vadlînijas un pielâgotu tos citiem nosacîjumiem. Ja rodas problçma, sistçma to labi pazîst un informçs lietotâju, piedâvâjot gatavas receptes tâs risinâjumam.Viena no ðîs idejas svarîgâkajâm funkcijâm ir iespçja atbrîvot cilvçkus no tradicionâliem uzdevumiem, kas aizòem vçrtîgu laiku, piemçram, krâjumu kontrole, sûtîjumi un transports. No jebkuras kontroles, problçmas vai kïûdas tiek instalçts detalizçts, salasâms ziòojums, lietojumprogramma var ieteikt un ko darît. Mçs varam un pasûtît analîzi par mûsu uzòçmuma konkrçto jomu, lai pârbaudîtu pieejamâs uzlaboðanas metodes. Enova programmas izplatîtâji pârliecinâs, ka klients saòem savu partneri, kas izmanto personâlu savâ darbâ, palîdz labot to lielam uzòçmumam, rediìçt vai paplaðinât. Ja spçlç tiek veikts papildu pieteikums, partneris, ko pievienojat tai svarîgai programmai. Sistçma palielinâs lîdz pat vienam uzòçmumam.Programma enova erp ir viena no populârâkajâm Polijas galvenajiem partneriem, un tâs lietotâju vidû ir laba reputâcija.