Griezcjs 310pt

612p profesionâlâ maizes griezçjs ir Ma-Ga uzòçmuma produkts, kas gadu gaitâ ir vadîjis. Uzòçmumam ir stabila nostâja un ilgstoða pieredze, kas produktu atlasç noteikti nedrîkst bût niecîga. Modelis 612p ir profesionâla ierîce, kas var samazinât gan vienkârðus, gan vâjus izstrâdâjumus. Ðo plâksteru maksimâlais biezums var sasniegt 28 mm. Grieðana notiek tikai ar gravitâcijas lîdzdalîbu, nav nepiecieðams manuâli presçt pârtiku. Pateicoties îpaðai spiediena plâksnei, jûs varat sagriezt pârtiku vienâ galâ, neatstâjot atkritumus.

Multilan Active

Augstâkâs vçrtîbas produktiSlîpmaðîna ir sagatavota ar îpaði izvçlçtiem materiâliem, kas garantç visaugstâko izturîbu starp lîdzîgâm ierîcçm, kas redzamas tirgû. Apmâcîtu darbinieku personâls pârraudzîja maðînas domâðanu un mâkslu. Materiâli, no kuriem tika izgatavots 612p griezçjs, nodroðina augstâko tîrîbas standartu ievçroðanu. Ierîces daïas, kas lietoðanas laikâ ir pieejamas ar pârtiku, ir izgatavotas no parastâ nerûsçjoðâ tçrauda, kas ievçrojami paplaðina to izturîbu. Papildu elementi tika izgatavoti no anodçta alumînija.

droðîbaMotora vadîbas sistçma ir aprîkota ar START / STOP pogâm, kas bloíç iespçju, ka slîpmaðîna savienojas nepareizos brîþos, piemçram, pçc strâvas zuduma un atjaunoðanas. Slîpmaðîna ir aprîkota arî ar profesionâlu blokâdi, kas nonâk pie baroðanas galda attçla, bet, tâ kâ tas nâk no biezuma regulçðanas pogas nulles pozîcijas un iestatot tabulu popularitâti ar pogu.Lai nodroðinâtu, ka cilvçki, kas strâdâ ar ðíçlçju, ir droði, 612p asmens ir pastâvîgi nostiprinâts ar speciâlu vâku, kas novçrð nejauðu ievainojumu maðînas tîrîðanas laikâ. Pçc katras lietoðanas griezçjs jâiztîra no pârtikas atlikumiem.