Grutnieciba pcc agras aborts

Daudzas sievietes brînâs, kas ir ideâls vecums grûtniecîbas iestâðanai. Ir sievietes, kas labprât vçlçtos, lai bçrns bûtu vecâks par 18 gadiem. Tomçr lielâkâ daïa tomçr dod priekðroku, lai vispirms koncentrçtos uz finanðu stabilitâti, piemçrotu partneri, çrtu dzîvi, vârdu materiâlâm iekârtâm, kas ïaus bçrnam bût tîram un çrtam. Tas ir pçdçjais ðâds pareizais viedoklis, tas vienmçr ir iezîme. Proti, vecums. Tikai mçs varam justies garîgi nesagatavoti bçrna audzinâðanai, lai mûsu íermenis precîzi zinâtu, kad ðis vecums notiek, un vçlâk - vçl sliktâk viòam.

No bioloìiskâ viedokïa vispiemçrotâkais bçrna piedzimðanas periods ir no 18 lîdz 25 gadiem. Agrâk sievietes íermenis vçl nav pietiekami attîstîts, kas var izraisît aborts un miruðâ bçrna piedzimðanu. Un vçlâk, pçc 35 gadu vecuma, palielinâs varbûtîba, ka slimîbas, kas saistîtas ar ìençtiskâ koda bojâjumu, palielinâs, piemçram, ja tiek apstiprinâts Dauna sindroms.

Spartanol

Ja viòa meklç pareizo vecumu, lai saòemtu grûtniecîbu, tad beigas ir bioloìija. Apzinoties, tas atgâdina, ka divdesmit gadus vecâs meitenes pabeidz mâcîbas (vai atrodas vidû, viòi tikai sâk darbu, viòiem joprojâm nav sava partnera, bet, ja viòi to izveido, viòi nav pârliecinâti, vai viòi vçlçtos izòemt pârçjo dzîvi. Turklât viòi nevçlas ierobeþot savu labo, pirmo gadu ar lielu apòemðanos, proti, bçrnu. Nevar vainot jaunâs meitenes par to un izòemt viòu mâtes instinktu trûkumu. Ir tieðas reakcijas, ko izraisa pârmaiòas apkârtçjâ pasaulç. Tâpçc, pretçji tam, ka bioloìiskâ laika ievçroðana ir vissvarîgâkâ lieta, nevajadzçtu aizmirst, ka tas nav, bet tas ir tas, vai mçs izlemjam grûtniecîbu vai ne. Pirmkârt, abiem nâkotnes vecâkiem ir jâbût tâdai paðai vçlmei, lai bûtu pçcnâcçjs. Nepiecieðams vismaz pamatlîdzekïu stabilizâcija un zinâðanas, ka mçs nezaudçsim lomu grûtniecîbas gadîjumâ. Neiespçjams, ka sieviete var pieòemt sevi plânâ stiprinât attiecîbas ar savu partneri. Ðâdas metodes tikai pasliktinâs situâciju starp sievieti un vîrieti.

Godâtais kungs, princips ir tâds, ka mûsu sistçma mums nodroðina saîsinâtu laiku grûtniecîbas iestâðanai. Pastâv arî noteikums, ka atbilstoðs vecums sapulcei es gribu tos agrâk, teorçtiski labâk. Tomçr tas neiznîcina faktu, ka bçrnam ir jâbût mîlestîbas atslçgai starp diviem cilvçkiem, nevis pienâkuma izjûtu.