Grutniecibas attistiba ir 23 nedcias

Pirmo reizi, kad izvçlaties, bçrnam ir vissvarîgâkais. Visiem orgâniem un dzîvîgajâm funkcijâm attîstâs, vçl mçnesi pçc citas sievietes stâvokïa, bçrns ir praktiski tur. Nav brînums, ka ârsti nâkotnes mâtçm brîdina, ka mûsdienu pirmie svçtîgâ mirkïa mirkïi ïoti paði jautâ par sevi, viòi nemçìina saslimt un neârstç spçcîgas zâles, kas varçtu nodarît pastâvîgu kaitçjumu nâkamajam bçrnam. Tomçr ir zinâms, ka çkas atstâðana uz 9 mçneðiem ir sareþìîta, un sniega un aukstuma, it îpaði saulgrieþu laikâ, un tomçr spçcîgas hormonâlas izmaiòas sievietes sistçmâ, ir viegli izvairîties.

Pirmkârt, nelietojiet paniku, kad pamanât, ka grûtniecîbas laikâ Jums ir auksts. Ar dabisku aukstumu mana mâte ïoti efektîvi rîkosies, nav nepiecieðama medicîniska iejaukðanâs. Jums vienmçr jârûpçjas par to, lai tiesiskâs aizsardzîbas lîdzekïi grûtniecîbas èetru mçneðu vidû bûtu ârkârtîgi nevçlami. Ðâdâs formâs ir vçrts uzticçties veciem, vienkârðiem lîdzekïiem mûsu vecmâmiòu aukstumam. Tçja ar citronu, medu un aveòu sulu, kâ arî sîpolu un íiploku sîrupu (neskatoties uz to, ka tas ir ïoti slikti, jo tas nekaitçs auglim, un tas arî palîdzçs mums, un aukstums iziet nedçïas laikâ.

Revitalum Mind PlusRevitalum Mind Plus. Zāles, kas uzlabo atmiņu un koncentrāciju

No otras puses, grûtniecîbas laikâ saaukstçðanâs laikâ vajadzçtu rûpçties par spçku, kas ir daudz ilgâks par aukstuma laiku pirms grûtniecîbas. Jo, ja grûtniecîbas laikâ mazliet aukstumu un iesnas var izârstçt ar vecmâmiòas metodçm, protams, ar pneimoniju (kas ir ïoti viegli, ja mûsu spçks ir tieði ierobeþots ar mainîgo garastâvokli un hormoniem, bûs grûtâk.

Ja runa ir par kaitinoðu iesnas grûtniecîbas laikâ, daudz pozitîva pieeja bûs veidot inhalâciju no ûdens, pievienojot galda sâli vai kuòìa pilienus, piparmçtru, kumelîti vai lavandu. Es bieþi pûst manu degunu, lai es neuzsâktu izplûdi savâ dzîvç un izmestu izmantotos audus. Jûs varat arî saòemt deguna pilienus, kas padara degunu labâkus, bet bûs pozitîvâk iegâdâties tos, kuriem ir iniciatîva par bçrniem, jo tie ir labâki spçki. Tomçr neaizmirstiet tos neiesaistît ilgâk par 3 dienâm.