Grutniecibas simptomi 45 nedcias

No skolas grupâ, no televîzijas, no tieðsaistes forumiem, ar laikrakstiem un sarunâm ar mâmâm / vecmâmiòâm / draugiem - mçs uzzinâm, kâdi ir grûtniecîbas simptomi. Mçs zinâm, ka nav ikmçneða asiòoðanas, paðreizçjais laiks, lai veiktu grûtniecîbas testu. Ja tests ir izdevîgs, ir pçdçjais laiks sagaidît reiboni, bada uzbrukumus un, galvenokârt, sliktu dûðu un vemðanu. Tikai pârâk daudz laika, mçs neticam, mçs parasti varam daþreiz atzît, ka tas noteikti notiks, ja personai vispâr nebûs grûtniecîbas blakusparâdîbu. Iespçjams, tie ir ïoti mazi. Tas, ko es darîðu, bet nenotiks, ir vispârçja pârliecîba, ka, tâ kâ nav laika, bet slikta dûða, tas nozîmç, ka tas joprojâm bûs virs bçrna. Kas par sievietçm ar nestandarta grûtniecîbas simptomiem? Un kâdi tie var bût?

Uztura cravings - protams, mçs nerunâjam par sviestmaizi, kas pârklâta ar plûmju ievârîjumu, korniðîniem un olu pastu. Daþreiz grûtniece sâk kïût par tâ saukto tieksmi, kas liek neatvairâmu vçlmi çst nevçlamus produktus. Tâtad, piemçram, sviestmaizi ar ievârîjumu, korniðîniem un olu pastu, kas bagâtîgi ielej ar ðíidru ziepes. Ðâdu simptomu raðanâs prasa tûlîtçju konsultâciju ar speciâlistu.Dzelzceïi mutç - daþreiz grûtnieces var uzbriest smaganas un asiòot suku laikâ. Ðâdâs lietâs populârâki apmeklçjumi bûs nepiecieðami ne tikai grûtnieces ginekologam, bet arî zobârstam.Urîna nesaturçðana - pirmkârt, tâpçc, ka tu dzer vairâk. Otrkârt, tâpçc, ka jûsu urînpûslis paplaðinâtajâ dzemdç "ir" ik pçc 2 kg mazas radîbas. Drîzâk jûs neko nevarat darît, labs risinâjums bûs tikai nodroðinât îpaðus biksîðu ieliktòus (piemçram, spilventiòus pieauguðajiem un daudzus peldçðanâs pasâkumus, jo urîna, kas sajaukts ar klepu vai smieties, uzglabâðanai var bût bîstamas sekas.Krâkðana - par to vainojama ir pietûkuði nâsîði, kas nav, bet var radît iespaidu par pastâvîgi piepildîtu degunu un mazâm asiòoðanu, un gulçt naktî. Tas nav tik slikti. Pateicoties tam, jûsu vîrs, kurð jûs pamodina gandrîz katru nakti ar krâkðanu, sapratîs, kad jûs jutîsieties un ko viòa izmanto.Âdas bojâjumi - tas ir par dîvainiem traipiem uz kakla un kakla arî uz zirnekïiem, kas var parâdîties gandrîz uz jebkura âdas pârklâta gabala. Melanîns ir atbildîgs par ðâda veida pârmaiòâm, kas normâlos apstâkïos ïauj mums izbaudît skaistu âdas izskatu (vai izskatu, bet pârmçrîga vingrinâðana svçtîbas brîdî var padarît nestandarta izmaiòas un augïus visefektîvâko ðausmu filmu mâjâs. Nepiepildiet, tomçr. Visas ðîs izmaiòas tiks veiktas vçlâkajos grûtniecîbas posmos vai vçlâkais pçc piegâdes. Ja krâsa atpaliek un apgrûtina cilvçkus, ieguldiet kosmçtikas un labâ seguma pamatnç. Vieglas skaistumkopðanas procedûras efektîvi aptver visas nepilnîbas.Bezmiegs - tas ir vairâk kaitinoði, ka arî citus çdienus mçs uzsveram, ka grûtniecîba ir "pçdçjais brîdis, kad varam gulçt."

Arî grûtniecîbas simptomi ir tipiski, kâ arî arvien bieþâk augoðs vçders diezgan efektîvi neïauj aizmigt. Diemþçl, iespçjams, nav iespçjams cînîties ar raduðos bezmiegu (jebkurâ gadîjumâ jûs nevarat lietot miega tabletes!. Jums jâmçìina pierast pie tâ. Tomçr, kad iepriekð, ðie attçli arî pazudîs ar piegâdi. Teorçtiski. Kâ redzat, papildus standarta grûtniecîbas simptomiem var bût arî citi, daþreiz smieklîgi, daþreiz nedaudz mazâki. Tomçr, bez jebkâdas jçgas, grûtniecîba ir daudz patîkama sievietes dzîves daïa, tâpçc man nav nekas cits, kâ novçlçt jums, dârgajâm mâtçm, saulainu un patîkamu grûtniecîbu, kâ arî labâku turpmâko pçcnâcçju audzinâðanu.