Gruzijas valodas skolotajs

Parasti, izmantojot vârdu "interpretâcija", mçs uzskatâm, ka sinhronâ tulkoðana, tas ir, iebûvçta îpaðâ skaòu necaurlaidîgâ salonâ, vai pati secîga tulkoðana, par kuru tiek lemts tulkojot tâs personas tekstu, kas redzama pie tulka. Tomçr daþi cilvçki saprot, ka ir citi ïoti interesanti tulkojumu veidi. Tie ir, cita starpâ, tâ sauktie èuksti, sakari vai vista tulkojumi. Ko nozîmç tulkojumu veidi? Noslçpts tulkojums, t.i. tâpçc èukstçðana ir îpaðs tulkojuma veids, kas pçc tam, kad sludina runâtâja ierosinâtos vârdus, slçpjas klients. Tas ir svarîgs tulkojuma veids, ko var viegli traucçt visu veidu papildu skaòas, jo viòi dzîvo tikai nelielâ skaitâ cilvçku. Tas joprojâm tiek veikts brîdî, kad individuâlâ persona nezina runâtâja valodu. Ðâda veida noteikðanu tulkotâji tomçr ïoti nepatîk, jo tas ne tikai vçlas lielu sagatavotîbu un uzmanîbu. Attiecîbâ uz tulku, kurð ar vârdu sludina klientam, pats var pats noslîcinât.Sadarbîba ir spçcîgs secîgas tulkoðanas veids, kas attiecas uz paziòojumu sagatavoðanu pçc teikuma teikuma. Tas ir aplûkots posteòos, kad jûs norâdât, ka nav iespçju sagatavot piezîmes ar runâtâja viedokli, vai arî tad, kad ïoti svarîga ir ziòojuma precîza tulkoðana. Raksturîgi, ka ðâda veida tulkojums tiek pasûtîts maðînbûves daïu tulkoðanas laikâ. Liela saikne pastâv izòçmuma kârtâ kâ sociâlâ tulkoðana. Vista tulkojums ir rakstiskas un mutiskas tulkoðanas kombinâcija. Tas rçíinâs uz runas teksta tulkojumu, bet grûtîbas ir pçdçjais, ka prezentâcija nesaòem tekstu agrâk, tâpçc tai ir jâaprçíina viss trauks un jâskatâs tâ, kâ tas ir un dod to prom. Ðâda veida tulkojumi parasti ir sastopami attiecîbâs, tas nav pârsteidzoði, ka tie ir daïa no zvçrinâta tulka pârbaudes.