Hr nodaia

Diet Stars

Daudzi uzòçmumi finansiâlu iemeslu dçï nolemj izveidot savu personâla un algas daïu. Viòð nodarbina savus speciâlistus vai investç atbilstoði paðreizçjiem darbiniekiem. Tas rada ietaupîjumu ievieðanu, tomçr tam ir augsts risks. Kïûdas ðajâ brîdî var izmaksât daudz. Iestâdes, kas kontrolç nodarbinâtîbas regularitâti, piemçram, Valsts darba inspekcija, pieðíir lielu nozîmi darbinieku pienâcîgai apstrâdei, atbilstoðu ieguldîjumu nodroðinâðanai un pareizai uzskaitei.

Mums ir viegli strâdât ar darbiniekiem, kâ mçs to darâm maz. Problçma tiek piemçrota nodarbinâtîbas laikâ. Laikâ, kad darba devçjs nodarbina vairâkus desmitus vai ïoti cilvçkus, algas programma nâk ar palîdzîbu. Konkurence pçdçjâ laukâ ir sareþìîta, speciâlists, kurð pamodina ðo problçmu uzòçmumâ, var izvçlçties programmu, kas viòam stâsta. Atkarîbâ no notikuðo funkciju skaita licences likmes ir no daþiem simtiem lîdz desmitiem tûkstoðu zlotu gadâ. Daþas personâla un algas programmas var papildinât ar citu grâmatvedîbas moduli, pateicoties kurai mçs saglabâjam tipiskas grâmatvedîbas idejas. Izvçloties pareizo programmu, mums ir jâvelta maz laika, lai pârbaudîtu un domâtu ðo funkciju. Mçs varam lejupielâdçt demo versijas bez maksas internetâ un daþu nedçïu laikâ izmçìinât daþâdas iespçjas. Pateicoties tam, pçc programmas izvçles mçs varçsim to izmçrît, un mçs nevarçsim to izmantot îsu laiku. Veiksmîgi, kad mçs nevaram atïauties veltît laiku testçðanai, ir vçrts padomât par komandas izkârtojumiem. Protams, draudzîgie uzòçmumi plâno savus îpaðos projektus un varçs mums konsultçt. Mçs varam òemt arî no nozares foruma un lasît, ko speciâlisti raksta. Gadîjumâ, ja mçs izvçlamies potenciâlu programmu, mçs varam mçìinât lûgt potenciâlajam pakalpojumu sniedzçjam sniegt prezentâciju par to, ko tas ïauj. Pçc daþu prezentâciju uzklausîðanas un skatîðanâs, mçs noteikti varçsim izvçlçties pareizo programmu. Personâls un maksâjumi uzòçmumâ tiks vadîti pareizajâ reþîmâ, un mums nebûs jâmaksâ vairâki tûkstoði sodu par trûkumu uzòçmuma personâla departamenta vadîbâ un mçs varçsim mierîgi gulçt.