Ienctiska dizofrcnija vai ieguta

Ir daudz personîbas traucçjumu, kuru izcelsmi nosaka daudzi sociâlie un ìençtiskie faktori. Ðizofrçnija pati par sevi ir modçka pârmaiòa cilvçka psihç.

Tomçr, kâda ir ðî garîgâ slimîba? Vai tieðâm tas ir bîstami?Sâkot no sâkuma, ðizofrçnija ir garîgâs veselîbas traucçjumu veids. Cieðans ir cilvçks, kurð traucç, un pasauli ieòem pavisam citâda iespçja nekâ jauns vîrietis. Ðâdai personai pastâv problçmas ar konkrçtu savu principu izpausmi un tâs satur, citi var arî sagatavot tâs radîðanas elementus. Parasti ðizofrçnija ietekmç jaunieðus pubertâtç vai rindâs agrînâ vecumâ, vai apmçram 20-26 gadu vecumâ. Ðî garîgâ slimîba ir svarîga, lai atklâtu. Tas parâdâs pakâpeniski un lçni, bet ir daþi fakti, kad tâs simptomi parâdâs strauji, katru dienu. Neatkarîgi no tâ, vai ðizofrçnija attîstâs pakâpeniski vai parâdâs pçkðòi, tâs aktivizçðanu izraisa liela pieredze, ko izraisa fizisks faktors vai slimîba.

Mûsdienu zâles, kas konkurç ar ðizofrçnijuÐobrîd zâles nezina precîzus ðizofrçnijas cçloòus. Tomçr pçtnieki ir pievçrsuði uzmanîbu ìençtiskiem faktoriem, jo îpaði kaitçjuma veidam DNS kodâ. Simptomi, kas tiek uzskatîti par vissvarîgâkajiem ðizofrçnijas ârstçðanai, tiek pielâgoti pastâvîgam nogurumam, apâtijai, maldiem, dzirdes balsîm, vientulîbai un tukðumam, kâ arî stila traucçjumiem un halucinâcijâm. Tâtad, ja mçs vai kâds no ðiem simptomiem reìistrçjam paði vai viòu radinieki, ir ieteicams doties uz psihiatru. Pçc profesionâlas uzmanîbas pievçrðanas un (ja nepiecieðams tiks dota nepiecieðamo darbîbu sâkums.Internetâ ir daudz psiholoìisko testu, protams, poïu un angïu valodâ, kas mums palîdzçs pirmajâ diagnozç un mçríî, vai arî mçs esam pakïauti ðizofrçnijai. Protams, tikai automatizçtas testa personas izveidotâ viedokïa ievieðana ir maza, un tai nevajadzçtu balstîties uz jûsu balsi, lai veiktu iespçjamos dabas psihes remontus. Tas vienmçr var bût labs efekts kâ stimuls nopietni apsvçrt ârsta iecelðanu amatâ.