Informacijas tehnoloiiju attistiba

Mûsdienâs tehnoloìija attîstâs ïoti dinamiski. Tagad mums ir cerîba apbrînot mçríus ne tikai makro, bet arî vçl mazâkâ mçrogâ, kas ir nano mçrogs. Pirmkârt, ðim projektam tiek izmantoti elektronmikroskopi.

Ðobrîd vienîgais uzòçmums, kas raþo daþâda veida optiskâs iekârtas, ir uzòçmums Carl Zeiss AG. Uzòçmums dibinâts tagad 1846. gadâ. Tâs organizatori bija Carl Zeiss un Ernst Abbe, un Otto Schott. Pateicoties tam, ka uzòçmumam ir liela pârbaude daþâdu veidu optisko kameru darbîbâ, ðî uzòçmuma sekas raksturo ïoti liela klase. Paðlaik elektronmikroskops ir dzçriens no ïoti populârâm optiskâm ierîcçm, ko izmanto daudzâs augstskolâs. Tad ir kamera, kas attçloðanai izmanto elektronu staru kûli. Pateicoties tam, jautâjums par materiâla struktûru lîdz atomu stâvoklim ir papildus. Vienmçr zinât, ka paraugam jâbût elektriski vadâmam, lai to pârbaudîtu ar ðâda veida ierîci. Paðreizçjâ nozîmç, pirms viòð apòemas to pieredzçt, profesionâlâ ierîce ir pârklâta ar metâla slâni. Jums ir jâatbild, ka, strâdâjot ar laboratorijas aprîkojumu, ir nepiecieðama liela cilvçku pieredze. Ir vçrts atcerçties, ka pçtîjumus, kas veikti ar zeiss mikroskopiem, parasti raksturo lieliski produkti no izcilas attçla kvalitâtes sâkuma, bet tam ir vajadzîgas reâlas zinâðanas par iekârtas darbîbu.Elektronu mikroskopi ir neatòemams rîks, ko izmanto daþâdu materiâlu struktûru izpçtç. Lai gan tâs izmantoðana ir ïoti jutîga un prasa ilgstoðu pieredzi.