Ipada programma knill chomikuj

NonacneNonacne - Labâkâ dabiskâ formula pûtçm!

Ir zinâms, ka zemas un spçcîgas fiskâlâs summas ir ne tikai atðíirîgas. Kam ðie dati ir mazi fiskâlie maksâjumi un kam tie ir nopietni? Ko tie atðíiras viens no otra?

Ir zinâms, ka îsâkâs lietâs ir grûti ieviest kâdu specializçtu programmatûru, tâpçc, salîdzinot ar reâliem kases aparâtiem, piemçram, datoriem, mazie kases aparâti ir mazâk funkcionâli. Diemþçl viòi spçj pielâgot daudzu veidu piedâvâjumus. Tâpçc tie ir veltîti viesiem, kuru preèu un palîdzîbas piedâvâjumi nav ïoti atðíirîgi, un ieòçmumu saturs bieþi tiek atkârtots. Jâ, pirmâ atbilde ir trauka atmiòa.No otras puses, mazajiem kases aparâtiem nav daudz vietas, daþi ir tik mazi, ka tie atrodas maisiòâ vai somiòâ. Tas ir saistîts ar to lietoðanu. Tie bieþi tiek izmantoti lauka funkcijâm, ti, vietâs, kur populârais apgabals ir ierobeþots. Lai nopirktu, piemçram, kases aparâtus, mums ir jâatceras vajadzîgâ vieta viòiem. Tos vada dators, monitors un fiskâlais printeris. Jâ, un kâ nevar bût svarîgi tos izvietot jebkurâ vietâ.Jaunâkie kases aparâti, proti, pârnçsâjamie, ir ilgstoðs akumulators, tâpçc jûs varat darboties ar tâm stundas bez elektrîbas. Turklât, jo izcilâkas ir nepiecieðamas pastâvîgas pieslçgðanâs kontaktam. Turklât tie ir daudz plaðâki un pârvieto tos no istabas uz vietu var radît daudz nepatikðanas. Tâpçc bieþa pârkârtoðana var radît problçmas. Zemâkâs ir jâpârkârto.Neskatoties uz mazo kases aparâtu daudzajâm priekðrocîbâm, funkcionalitâtes ziòâ tie nesakrît ar reâlo. Viòiem nav ðâdu darbu, piemçram, iespçju labot kvîti pirms drukâðanas vai PVN rçíina tieðo izdruku. pârçjâ funkcionalitâte ir sajaukta ar tautas atbalstu. Ir zinâms, ka vairâk papildu funkciju, tâs ir pogas, kas jums jâapgûst, lai pareizi pârvaldîtu ðîs funkcijas. Ðâda darba apguve patçrç daudz laika. Turklât tiem ir nepiecieðama îpaða programmatûra, kurai nav nekâdu izmaksu. Tâtad pareizâs kameras izvçle ir atkarîga no jûsu vajadzîbâm.