It sistcmas funkcijas

https://goij-c.eu/lv/

Daudzi Polijas uzòçmumi specializçjas informâcijas sistçmu pârdoðanâ un darbîbâ çdinâðanas, viesnîcu un çdinâðanas vietu veikðanai. Atkarîbâ no uzòçmçjdarbîbas veida pastâv risinâjumi vidçjâm telpâm, kâ arî plaðâkai restorânu íçdei. Rezultâti bûs atðíirîgi attiecîbâ pret otru, ja mums bûs jârisina & nbsp; kafejnîca, picçrija, viesnîcas restorâns un varbût ar âtru apkalpoðanu. Gastronomijas organismi ir vçl populârâki. Mçs arvien bieþâk sastopamies ar gastronomisko faktu, ka mums nav pârdoðanas atbalsta programmatûras.

Viena no modernâkajâm & nbsp; lietojumprogrammâm çdinâðanas vietas darbinâðanai ir POS sistçma. Plaðâs Polijas pilsçtâs ir pilnvaroto pârstâvju tîkls. Un tie piedâvâ servisa punktu un servisu gan Polijas vienîbâm, gan tiem, kas kâ atseviðías struktûras vai franðîzes ietvaros ir daudz çdinâðanas vietu visâ Polijâ.

Ðeit ir sniegts çdinâðanas uzòçmuma IT infrastruktûras modeïa piemçrs:

Tas ir veidots tâ, lai komponenti ïautu lietotâjiem gût maksimâlu labumu. To integrâcija un darbîba, balstoties uz veseliem pamatiem, palielina efektivitâti, uzlabo klientu apkalpoðanas kvalitâti, atvieglo ziòoðanu un vienîbu skaitîðanu, neatkarîgi no tâ, vai tas ir unikâls restorâns vai pati restorânu íçde.

Pçdçjâ posmâ mçs apzinâti nesniedzam uzòçmumam, kuras programmas mçs balstîsimies uz konkrçtu saòçmçju adresçtu priekðlikumu. Pieòemsim, ka produkcija ir balstîta uz integrçtu sistçmu, kas nodroðinâs gan viesmîïa, gan bâra viesmîïu servisu, kâ arî visu noliktavu vadîbas vadîbu. Attiecîbâs ar programmu programma var strâdât ar skârienjûtîgu terminâlu, magnçtisko karðu lasîtâju, viesmîïu kuponu, svariem, kuponu un rçíinu printeri, fiskâlo printeri, atvilktnçm, dzçrienu izsmidzinâtâjiem utt. Viss darbojas saskaòâ ar MS Windows operçtâjsistçmu, mazâ tîklâ vai tajâ paðâ vietâ, izmantojot standarta PC aprîkojumu.