It uzocmuma vadiba eti

Symphony Sage ir kombinçta pakete, kas atbalsta meistarîbu vieglos un mazos uzòçmumos. Ðî sistçma visaptveroði atbalsta uzòçmuma ikdienas darbîbu vadîbu, galvenokârt ierakstu apjomâ un darîjumu notikumu vadîðanâ. Tas sniedz jums visaptveroðu informâciju, kas ir svarîga lçmumu pieòemðanâ.

Programmatûra atbalsta zîmolu un finanðu, grâmatvedîbas, personâla, algas un pârdoðanas apjomus. Tad komanda ir ïoti elastîga, dodot jums iespçju mainît pamata iestatîjumus (piemçram, uzòçmuma nodaïas, konta plâna ID un jûsu dokumentu, fotoattçlu un ziòojumu îpaðîbas. To pieïauj ziòojumu iekðçjâ valoda. Pateicoties programmai, iespçjams veikt daudzvalûtu ierakstus.Ideja ir ïoti automatizçts modulis - visi ziòojumi un paziòojumi tiek radîti praktiski ar viena taustiòa palîdzîbu. Dati, kas atrodas rûpîgi, var tikt pârskaitîti uz Finanðu un grâmatvedîbas programmu. Tas lielâ mçrâ darbojas, uzlabojot un paâtrinot darbu, tajâ ievadîtâ informâcija tiek pamanîta, un bagâtie to vçlâk izmanto daudzas reizes.Ðî programma arî pieðíir hitam visu nepiecieðamo informâciju - tai ir plaða filtrçðanas iespçja, ðíirojot datu bâzi. Izstrâdâtie ziòojumi ïauj augstu novçrtçt uzòçmuma finansiâlo stâvokli. Darbîbas vienkârðîba nav bez uzdevuma. Îpaði klientiem sagatavota rokasgrâmata tieði izskaidro staigâðanas noteikumus, papildus iebûvçtu palîdzîbas dienesta katalogu, ko var izmantot jebkurâ laikâ. Programma nodroðina pilnîgu darba droðîbu - kontrolç darbîbu pareizîbu, organizç un regulâri strâdâ pie nepiecieðamîbas kopçt. Viòð arî neplâno iespçju saòemt neatïautas personas datu bâzç. Iespçjams, pastâv, pateicoties îpaðai paroles sistçmai.Ir arî vçrts pieminçt, ka Symphony Sage ir elements, kas pastâvîgi tiek atjauninâts un prezentçts jaunu noteikumu izpçtç (lietotâji saòem automâtiskus atjauninâjumus.