Izlases veida tulkojums

MaxiSizeMaxisize - Maksimālais dzimumlocekļa izmērs pēc krēma lietošanas? Tas ir iespējams!

Tehnisko tulkojumu specifika ir dokumentâcijas satura ievietoðana pastâvîgâ konvencijâ, jo gan paziòojuma sûtîtâjs, gan saòçmçjs atsaucas uz tehniskâm tçmâm, kas balstîtas uz valodu konvenciju, kas piemçrojama konkrçtai jomai, daïai vai uzòçmumam. Tehniskâs tulkoðanas svarîgâkajai priekðrocîbai ir ðis tehniskais izteiksmes stils, t. I., Specializçts veids, kâ formulçt domas, kuru galvenais mçríis ir sniegt informâciju. No tâs paðas izpratnes atlikuðâs valodas funkcijas tiek saglabâtas lîdz minimumam, lai neviens embellishments nepârkâptu teksta pamatîpaðîbu, kas ir noderîga procesâ. inþenierzinâtnes.

Tehniskâs tulkoðanas uzdevums ir ieteikt identisku informâciju sveðvalodu saòçmçjam, tâpat kâ rakstâ, kas rakstîts avota stilâ. Stolikas tulkoðanas biroju pieòemtais standarts ir tulkotâju sagatavotâ tulkojuma vadîðana pârbaudei. Pçdçjâ nepiecieðamâ tehniskâs tulkoðanas izveides procedûras sastâvdaïa, kas pat runâ par perfektâm sagatavoto tulkojumu klasçm. Verificçtâji veic teksta nolasîðanu, jo treðâs personas tçze, kas aktîvi neveicina dokumenta tulkoðanu un spçj pârskatît viòa domu ar atdalîðanu, ir noderîga, lai pareizi pârbaudîtu tehnisko tulkojumu.

Tehniskâ tulkojuma bûtiska korekcija un valodas pârbaude ir tulkoðanas procesa vainagoðanas laiks. Tomçr daþreiz tas sakrît ar faktu, ka pamata saturs tiek apspriests ar kâdu cilvçku, bet konsultâcijas ar darba devçju ir nozares izmantotâs terminoloìijas ievieðana. Mûsdienu IT risinâjumi tiek izmantoti, lai standartizçtu terminoloìiju, kas izbeigta tehniskajos tulkojumos, kuru îstenoðana ir atbalstît tulkoðanas procesu un terminoloìiju, ko izmanto tulkojumos terminoloìiskajâs datubâzçs. Mûsdienu valodas versija arî maina tekstus, kuros aprakstîti grafiskie elementi, kas vçl ir jâtulko un jâpielâgo pçc izmçra.