Jatnieku apicrbu rathotajs

Populârajâ sestdienâ tika sagatavots vietçjâ apìçrbu raþotâja jaunâkâs kolekcijas displejs. Pasâkums piesaistîja ievçrojamu skatîtâju skaitu, kuri vçlçjâs redzçt, ko dizaineri darîja sezonâ. No auditorijas mçs varçjâm redzçt pat maz slavenîbu, þurnâlistu un politiíu.Izsmalcinâtais ðovs tika izveidots mazâkajâ elementâ, un viss beidzâs bez ðíçrðïiem. Apstrâdes laikâ mçs varçjâm apbrînot modeïus, kas piedâvâ brîniðíîgus, vasaras, roku darinâtas drçbes. To loma balstîjâs uz pilnîgi atvçrtiem un labiem audumiem ar lielâm, krâsainâm krâsâm, ieskaitot kokvilnu, linu un zîdu. Mûsu þurnâlisti visvairâk interesçjâs par gaismîgiem, krâsainiem svârkiem, kas bija gatavoti no tamborçtiem gala numuriem. Tos ietekmçja arî meþìînes, romantiskas kleitas, kâ arî saburzîtas blûzes un izðûti bikini. Vasaras apìçrbu dizaineriem, kas paredzçti sievietçm, cita starpâ, pîtas cepures ar visiem apïveida krustojumiem, dekorçtas ar meþìînçm un krâsainiem ziediem.Pçc izrâdes viòð cenðas piedâvât skaistu kâzu radîðanu, kas îpaði paredzçta pçdçjai cîòai. Kleita tika dota personai, kurai bija jâpaliek anonîma. Turklât tika izsolîti vairâki jaunâkâs kolekcijas apìçrbi. No ðî pârdoðanas izvilktie ienâkumi bûs zinâmi bçrna tuvu mâjai. Jâuzsver, ka uzòçmums labprât atbalsta daþâdas draudzîgas un lielas darbîbas. Viòas darba devçjs ir vairâkkârt sûdzçjies par mûsu materiâliem par izsolçm, un, tiklîdz izsoles objekts pat bija apmeklçjums konkrçtâ rûpnîcâ.Uzòçmuma pârstâvis mums teica, ka jaunâkâ kolekcija sasniegs þurnâlus maija sâkumâ. Turklât viòð paziòoja, ka uzòçmums vçlas atvçrt datoru biznesu, kurâ publiskâs kolekcijas bûtu citâdas nekâ stacionârâs sistçmâs.Vietçjais apìçrbu zîmols ir viens no lielâkajiem apìçrbu raþotâjiem reìionâ. Pasaulç ir diezgan maz rûpnîcu. Tâ nodarbina vairâkus tûkstoðus cilvçku lielâkajâ daïâ visu labâko labâko drçbnieku, ðuvçju un dizaineru. Vienlaikus ðî funkcija rada pakalpojumus kolekcijâ ar svarîgiem Polijas dizaineriem. Ðîs kolekcijas, protams, ir ïoti veiksmîgas, ka pat pirms veikala sâkðanas tie, kas jau no rîta jau ir ievainoti garâs rindâs. Ðîs kolekcijas ir tâda diena.Paðreizçjâ darba produkti daudzus gadus ir ïoti populâri klientu vidû, vairâk valstî, gan ârvalstîs. Rakstot par viòu, viòa nenâk, nemaz nerunâjot par daudzajiem gandarîjumiem, ko viòa ir saòçmusi, un kas ietver, ka gleznas ir visaugstâkâs kvalitâtes.

Skatît savu veikalu: Vienreizçji apìçrbi Poznaòa