Kases aparats n

Mçs, nodokïu maksâtâji, ar kases aparâtu, nejauði tiekas ar gandrîz visu. Vai esiet taksometros, gan pârtikas preèu veikalos, gan kinoteâtros, kas atrodas lielos veikalos vai vienreiz tâdâ nozîmç, kas nodroðina daþâdus mazâkus pakalpojumus. Jûs tieðâm varat bezgalîgi apmainîties ar savâm domâm. Atcerçsimies arî to, ka, pçrkot kâdu preci internetâ, kad saòemat paketi, papildus produktam mums ir jâsaòem kvîts.

To izmanto tâdâ paðâ veidâ, ka nodokïu maksâtâji, kas strâdâ pie fizisku personu (kas neveic uzòçmçjdarbîbu darbu, kâ arî vienreizçji maksâjumi lauksaimniekiem, òemot vçrâ likumu, ir pienâkums rûpîgi reìistrçt tirdzniecîbu ar kases aparâtu palîdzîbu. Tomçr prakse râda, ka tâ ir atðíirîga.

Bet ko mums vajadzçtu darît kâ uzòçmçjam, kad kases aparâts pârtrauc darbu, kad tas kïûst dusmîgs? Turklât, papildus gandrîz sapòu brîdim ... Vai mums ir kâda iespçja, ka mçs nevaram bût spiesti - acîmredzamu iemeslu dçï - zaudçjumi - pârtraukt pârdoðanu?

Ar maksas nâk pie mums kâ nekas jauns rezerves naudas reìistrâ. Veidlapâ, taisnîba, kad naudas pasliktinâsies, tad nodokïu maksâtâjs var gût labumu no konsultâciju naudas rezerves. Protams, ja tas ir viens. Neapðaubâmi, no juridiskâ viedokïa, uzòçmumiem nav ðâdu pienâkumu ðeit, lai kaut kâ aizstât naudas reìistrç SHARP ER. Un tie ir îpaði piemçroti stacionâros veikalos un âtrgaitas tirgos. & Nbsp; izòçmuma gadîjumi - kas ir stabilitâte naudas ieziest galvenais & nbsp; - joprojâm vçlas turpinât pârdot tâ izrâdîties, ka vienîgais loìiskais risinâjums ir saglabât minçto rezerves naudu. Starp citu: jûs varat lasît par to, kas tieði mâkslâ. 111. punkts. 3 Likuma par PVN runâðana.

Kases aparâta kïûme, bez ðaubâm, nav nekas patîkams. Ir labi, ka mçs varam ietaupît situâciju, izmantojot rezerves kases aparâtu. Atcerçsimies, ka laikâ, kad nodokïu maksâtâjs iegûst no pârdoðanas reâlajâ naudâ uzkrâjumâ, viòam nekavçjoties par to jâinformç kompetentâ nodokïu iestâde. Paziòojumâ jâiekïauj tâdi dokumenti kâ: zinâðanas par aprîkojuma kïûmçm, kâ arî zinâðanas par bojâtu rezerves iekârtu nomaiòu. Blakus: arî ir svarîgi, lai rezerves kasieris izvçlçtos, kur tiek pârdoti.