Kases aparats un rciins

In vitro (apaugïoðana in vitro ir pçdçjais lîdzeklis, lai pâriem pieteiktos bçrnam. Tas ir ilgstoðs un stresa process, bet daudzi laimîgie pâri, pateicoties ðai metodei, var spçlçt ar vçlamo pçcnâcçju, pat ja citas formas izrâdîjâs neuzticamas. Ârstçðana ir atkarîga no spermas savienojuma ar olu laboratorijas apstâkïos ârpus sievietes íermeòa.

https://neoproduct.eu/lv/ecoslim-isa-laika-efektiva-slimibas-figura/EcoSlim Īsā laikā efektīva slimības figūra

Íirurìiskas indikâcijas var izraisît gan partnera daïu (samazinâti spermas parametri, gan arî partneri (olnîcu obstrukcija, nespçja ovulçt. Bieþa indikâcija in vitro apaugïoðanai ir idiopâtiska neauglîba, kuras cçloòi nav zinâmi. Pirms in vitro tas jâveic pacientam, lai veiktu laboratorijas testu kopumu un spermas testa partneri. Turpmâk vecâkiem ir jâizsaka rakstiskas zinâðanas par procedûru. Nâkamais solis ir sievietes hormonâlâ (farmakoloìiskâ stimulâcija, lai palielinâtu nobrieduðu oocîtu skaitu. Narkotikas arî to devu plâno individuâli speciâlists, kâ arî iepriekðçjo pacienta pçtîjumu rezultâtus. Otrajâ reizç speciâlista norâdîtajâ nosaukumâ iegûst sievietes olu ðûnas. Ârstçðana notiek vispârçjâ anestçzijâ un ir vairâkas minûtes. Tâ sastâv no redzamâs vezikulas abâs olnîcâs, punktos iepildot folikulâro ðíidrumu, kas satur oocîtus. Tajâ paðâ laikâ tiek pieòemts, ka pacienta partneris ziedo spermu (ieteicams saglabât seksuâlo atturîbu vairâkas dienas pirms operâcijas. Otrâ reize ir apkopot savâktâs olas ar spermu laboratorijas apstâkïos. Ðajâ sistçmâ veidotie embriji tiek glabâti inkubatorâ, kur ir ideâli apstâkïi to attîstîbai. Pçc daþâm dienâm tâs tiek ievietotas pacienta dzemdç, izmantojot plânu katetru. Ðî ârstçðanas sezona nav lieliska, tâpçc nav nepiecieðama anestçzija. Pçc embriju pârneðanas pacientam jâsamazina fiziskâ aktivitâte (nepiecieðama îslaicîga atturçðanâs un pâriet uz vienkârðu dzîvesveidu. Pçc divpadsmit dienâm viòam jâziòo klînikai, apstiprinot bioíîmisko grûtniecîbu. Piektajâ nedçïâ pçc procedûras nepiecieðams izmantot ultraskaòu, kas apstiprina grûtniecîbu. Kïûdas gadîjumâ ir iespçjams atkârtot procedûru, izmantojot gatavus, rezerves embrijus. Saskaòâ ar jaunâkajiem pçtîjumiem in vitro efektivitâte ir aptuveni 40%. Tomçr ârstçðana ir pieejama pâriem, kuri neveiksmîgi piesakâs bçrnam.