Kases aparats

Arvien vairâk preèu tiek pârdotas pretçjâs veikalos, izmantojot kases aparâtu. Un ðîs iekârtas ir diezgan dârgas, tâpçc jûs arî nevarat pârsteigt, ka sâkumâ uzòçmçji plâno iegâdâties tos, kas ir salîdzinoði lçti. Krakovas fiskâlie kases aparâti ir visbieþâk izvçlçtais pirkuma punkts pirmajai fiskâlajai sistçmai. & Nbsp; Ir taisnîba, ka, ja vçlaties saglabât, jûs varat arî sekot Nodokïu biroja sniegtajâm vadlînijâm. Pçdçjâ ârstçðana bûs spçcîga, lai palîdzçtu, kas veicina lîdz pat septiòiem simtiem patîkamu un biroja skaits atgrieþ uzòçmçju, ja tiks parâdîts, ka kases aparâta iegâdei viòð izsniedza procentus vairâk, nekâ gaidîts ðâds atvieglojums.

Daþreiz gadâs, ka viena kases aparâta klâtbûtne zinâmâ zîmolâ nav pietiekama. Ðâdâ gadîjumâ tas var bût pierâdîjums, ja uzòçmums piedâvâ citus preèu vai pakalpojumu veidus. Uzòçmuma îpaðnieks, ka viòi nolemj iegâdâties lielâku naudas vçrtîbu, jo viòa reputâcija aizòems daþas daþâdas filiâles. Tâpçc, ja tas nebûs papildu, tas pats attiecas uz ieguldîjumiem mobilâ fiskâlâ kasç. Tad uzòçmçjam netiks atïauts ieguldît pat par naudu. Kâ jau var teikt, ðâdu mçbeïu uzstâdîðanu var ierobeþot ar lieliem izdevumiem.

Uzòçmçjam ir jâbût starp pçdçjiem, ka viena ðâdas ierîces iegâde nenozîmç, ka viòam vairs nebûs jâmaksâ papildu maksas, kas saistîtas ar viòa uzòemðanu. Tâpçc ïoti veiksmîgs risinâjums var bût uzòçmuma îpaðniekam elektroniskâ èeka kopija. Tad tâpçc, ka, iegâdâjoties jaunus papîrus, varat saòemt daudz zemâkas izmaksas, lai veiktu èekus. Tas tiks piemçrots daudz lçnâk, ja izdrukas kopija ir uzrakstîta uz atmiòas lîguma. Jâatzîmç, ka ðâdâ veidâ uzòçmçjs ir pârliecinâts, ka izdrukas kopija bûs vienkârða. Ðâds kopijas ieraksts ir ârkârtîgi çrts, palîdzot ierakstît datus lîdz nodokïu norçíinu beigâm ar nodokïu nosaukumu.

Tâdçï mçs nedrîkstam domât, ka fiskâlâs summas, kas noteiktas atmiòai, protams, ir ïoti novçrtçtas. Nosakot tos, jûs vienmçr varat viegli palielinât atmiòas ietilpîbu, apmainoties ar pilnu lîgumu par svarîgu. Prâta karðu glabâðanai nevajadzçtu bût pârâk mulsinoðai, jo tâs neaizòem pârâk daudz vietas, un tâs var salocît arî ïoti izstrâdâtâ plastmasas kastç, kuru var aizvçrt, lai pasargâtu karti no skrâpçjumiem vai mitruma.