Kazu modes skate 2016

Ðajâ sestdienâ notika jaunâko vietçjo apìçrbu raþotâju kolekcija. Pasâkums piesaistîja lielu skaitu skatîtâju, kuri vçlçjâs pârbaudît, ko dizaineri bija sagatavojuði audzçðanas sezonai. No auditorijas mçs varam tikties ar vairâkâm slavenîbâm, þurnâlistiem un politiíiem.Izsmalcinâtais displejs ilga mazâko detaïu un viss notika bez ðíçrðïiem. Ceïâ mçs varçjâm apbrînot modeïus, kas piedâvâ brîniðíîgus, vasaras, roku darinâtus apìçrbus. To raþoðanâ izmantoti tikai oriìinâli un gaiði audumi ar tumðâm krâsâm, ieskaitot kokvilnu, linu un zîdu. Mûsu reportieriem patika gaisîgs, krâsains maxi svârki pilnâ tamborçjumâ. Starp tiem, sajûsmu izraisîja meþìînes, romantiskas kleitas un blûze ar grebumiem un izðûti bikini. Vasaras apìçrbu dizaineriem, kas paredzçti sievietçm, cita starpâ, pîtas cepures ar sareþìîtiem apïveida krustojumiem, dekorçtas ar meþìînçm un pievilcîgiem ziediem.Pçc izrâdes izsolç tika pasniegta skaista kâzu kleita. Kleita tika izmaksâta personai, kas vçlçtos palikt anonîma. Turklât tika pârdotas daþas interesantâkâs kolekcijas drçbes. No paðreizçjâs izsoles saòemtie ienâkumi tiks noteikti kâ ìimenes mâjas. Jâuzsver, ka vârds ïoti atbalsta daþâdas labas un pozitîvas darbîbas. Viòas darba devçjs ir atkârtoti nosûtîjis savus produktus izsolçm un kâ darîjuma punkts bija pat reâlas rûpnîcas apmeklçjums.Uzòçmuma pârstâvis mums teica, ka mûsdienîgâkâ kolekcija ieradîsies birojos jau maija sâkumâ. Turklât viòð informçja, ka nosaukums apsver iespçju izveidot tieðsaistes veikalu, kurâ bûtu pieejamas daþâdas kolekcijas nekâ fiksçto lîniju uzòçmumos.Jûsu apìçrbu kompânija ir viens no visnozîmîgâkajiem apìçrbu raþotâjiem ðajâ jomâ. Visos reìionos ir maz rûpnîcu. Viòð nodarbina vairâkus tûkstoðus cilvçku, visbieþâk interesanti drçbnieku, ðuvçju un arhitekti. Katru reizi zîmols veido kolekcijas apmaiòâ ar labiem poïu dizaineriem. Ðîm kolekcijâm ir ïoti liela atzinîba, ka pat pirms veikala uzsâkðanas tie, kas jau no rîta vçlas, attiecas uz vienu kilometru garâm rindâm. Ðîs kolekcijas atrodas ðajâ îpaðajâ dienâ.Ðî uzòçmuma produkti daudzus gadus ir ieinteresçti milzîgâ klientu uzòemðanâ, arî valstî, ârzemçs un ârzemçs. Rakstot par viòu, viòa nenokrît, nemaz nerunâjot par saòemto atlîdzîbu jaudu un to, kâ viòi uzskata, ka produkti ir visaugstâkâs kvalitâtes.

Skatiet savu veikalu: Vienreizçjs spa apìçrbs