Kazu modes skate

Pagâjuðajâ sestdienâ beidzâs vietçjo apìçrbu raþotâju jaunâkâs kolekcijas izstâde. Pasâkums piesaistîja lielu daïu skatîtâju, kuri bija ieinteresçti pârbaudît, ko dizaineri pabeidza nâkamajâ sezonâ. No auditorijas mçs varçjâm redzçt pat maz slavenîbu, þurnâlistu un politiíu.Izsmalcinâtais ðovs ilga visîsâkajâ brîdî, un viss tika darîts bez ðíçrðïiem. Uz virsmas mçs varçjâm apbrînot modeïus, kas piedâvâ brîniðíîgus, vasaras, roku darinâtas drçbes. Tikai vienkârðas un smalks audums ar lielâm, krâsainâm krâsâm, ieskaitot kokvilnu, linu un zîdu. Mûsu reportieriem patika vislielâkâs gaismîgâs, krâsainas maxi svârki. Starp tiem bija patîkami meþìînes, romantiskas kleitas un blûzes ar frillçm un izðûti bikini. Vieglajiem apìçrbiem dizaineri ierosinâja meitençm, cita starpâ, pîtas cepures ar interesantiem apïveida krustojumiem, kas dekorçti ar meþìînçm un skaistiem ziediem.Pçc izstâdes notika skaistas kâzu kleitas izsole, kas tika sagatavota galvenokârt pçdçjam gadîjumam. Kleita tika dota personai, kurai bija jâpaliek anonîma. Turklât vairâki apìçrbi no karstâkie kolekcijas tika izsolîti. Ienâkumi, kas iegûti no pçdçjâs pârdoðanas, tiks ievietoti tuvâ bçrna mâjâs. Jâuzsver, ka zîmols labprât atbalsta daþâdas labdarîbas darbîbas un visu. Viòas darba devçjs ir vairâkkârt pavadîjis laiku savu materiâlu izsolçs, un tad pârdoðanas objekts bija pat viòas rûpnîcu apmeklçjums.Uzòçmuma pârstâvis mums pastâstîja, ka jaunâkâ kolekcija tiks nodota rûpnîcâm maija sâkumâ. Turklât viòð informçja, ka uzòçmums vçlas atvçrt tieðsaistes veikalu, kur bûtu populâras kolekcijas, kas nav stacionâros veikalos.Vietçjâ apìçrbu zîmols ir îsts no labâkajiem apìçrbu raþotâjiem. Tai ir vairâkas rûpnîcas visâ valstî. Tâ nodarbina vairâkus tûkstoðus darbinieku, ðajâ ziòâ galvenokârt daudzus labâkos drçbnieku, ðuvçju un dizaineru darbiniekus. Katru reizi, ðis nosaukums sniedz kolekcijas sadarbîbâ ar esoðajiem poïu dizaineriem. Ðîs kolekcijas atzîst tik briesmîgu atpazîstamîbu, ka pat pirms veikala atvçrðanas no rîta viòi ir gatavi mainît kilometru garâs rindâs. Ðîs kolekcijas iet tajâ paðâ dienâ.Ðî uzòçmuma rezultâti jau daudzus gadus ir ïoti populâri lietotâju vidû, arî stûrî, kâ arî ârzemçs. Rakstot par viòu, neðíiet, ka tajâ ir minçti daudzi gandarîjumi, kas apliecina, ka produkti ir augstâkâs klases.

Skatiet savu veikalu: Lemon vienreizçjâs lietoðanas apìçrbs