Kompromisa lojalitates sistcma

Programmai Comarch XL ir izveidota modulâra programma biznesa vadîbai. Polijâ programma ir ïoti vienkârða. Tas no tâ iegûst vairâk nekâ 5000 uzòçmumu no attâlâm nozarçm. Programmatûras stiprums nâk no nepârtrauktas izstrâdes un modifikâcijas viedokïa. Moduïu mâjas arhitektûras dçï sistçmai ir praktiski neierobeþotas attîstîbas iespçjas.

Paðlaik pieejamie moduïi ietver ðâdas darbîbas jomas: raþoðana, tirdzniecîba un izplatîðana, noliktavas pârvaldîba, finanses un grâmatvedîba, analîzes un ziòojumi, procesi, mobilais darbs, apkope un remonts, personâls un algas, e-komercija, EDI un datu droðîba.Programma ir pierâdîjusi sevi daudzos Polijas un ârvalstu uzòçmumos. Pateicoties ðîs sistçmas izmantoðanai, daudziem uzòçmumiem ir lielâka efektivitâte, vienlaikus samazinot izmaksas. Comarch sistçma ir perspektîva. Pateicoties panâkumiem, programma turpina paplaðinâties un mainîties, un tam tiek piedâvâti papildu risinâjumi. Programmas un tajâ sniegto risinâjumu nepârtraukta pilnveidoðana nozîmç, ka mçs varam sagaidît pastâvîgu efektivitâtes un komunikâcijas pieaugumu, kas zinâms labi zinâmâ uzòçmumâ.Sistçma pirms pirkðanas var tikt pielâgota jûsu uzòçmumam, tâs palîdzîbas specifikai un lielumam. Mçs saòemam tikai vajadzîgos segmentus, un, ja nepiecieðams, mçs paplaðinâm.Programma ir ïoti lietotâjam draudzîga, jûs varat izmantot arî ïoti rentablu apmâcîbu, kas izskaidro programmas darbîbu no saskarnes sienas, kâ arî ïoti çrti apraksta darba programmas filozofiju un formas.Comarch XL nav IT nozarç, kas tiek izmantota, lai piegâdâtu lielus uzòçmumus, programmas informâcijas pârvaldîbai un mainîðanai. Programmas radîtâju lielâ pieredze garantç mums darba uzticamîbu un palîdzîbu mâcîbâs, lai atrisinâtu problçmas, sadalîjumus, paplaðinâjumus un modifikâcijas.Sistçma ir milzîga izvçle visiem uzòçmumiem, kuriem ir jâgûst panâkumi, vai paðlaik to dara, un vçlas palikt uz augðu.