Krakovas fiskala kase

https://pri-hair.eu/lv/Princess Hair - Uzlabojiet matu stāvokli!

Katrs uzòçmçjs, kuram ir vienkârðs uzòçmums kases aparâts, katru dienu cînâs ar daþâdâm problçmâm, kuras var radît arî ierîces. Tâpat kâ visas elektroniskâs iekârtas, kases aparâti nav brîvi no plusi un daþkârt arî sabojâti. Uzòçmuma îpaðnieks nezina, ka jebkurâ laikâ, kad reìistrs tiek veikts, izmantojot kases aparâtu, tam vajadzçtu bût otrai ðâdai ierîcei - paðlaik tâ ir galvenâ kïûda.

Rezerves kases aparâta trûkums, pârdodot preces vai pakalpojumus, var izraisît nodokïu iestâþu uzlikðanu par sodu, jo tas novçrsîs, ka galvenâs ierîces bojâjuma laikâ pârdoðanas vçstule tiek sadalîta. Dokumentos, kas tiek glabâti kopâ ar kases aparâtu, jâietver fiskâlâs kases servisa grâmata. Ðajâ sakarâ ne tikai tiek ieviesti visi ierîces remontdarbi, bet tie joprojâm saòem padomus par kases aparâta nodokïu uzlikðanu vai atmiòas apmaiòu. Apkalpoðanas vietâ jâievada arî unikâls numurs, ko nodokïu iestâde pieðíîra kases aparâtam, uzòçmuma nosaukumu un telpu, kur tiek izmantota summa, adresi. Visas ðîs zinâðanas ir obligâtas nodokïu inspekciju gadîjumâ. Jebkuras ziòas kases atmiòâ arî izmaina specializçta pakalpojuma uzdevumus, kuriem katram uzòçmçjam, kas izmanto kases aparâtus, ir jâbût parakstîtam lîgumam. Kas ir svarîgi - jums jâinformç nodokïu pârvalde par visâm izmaiòâm kases pakalpojumâ. Pârdoðana fiskâlajâs summâs jâveic nepârtrauktâ skolâ, jo, ja kases aparâts ir pilns, viedoklis ir jâapmainâs ar modernu, vienlaikus lasot atmiòu. Kases aparâta atmiòas nolasîðana var bût arî par izmaiòâm, ko veic tikai pilnvarota iestâde. Turklât darbîba ir jâveic nodokïu iestâdes darbinieka klâtbûtnç. Izlasot fiskâlo kases aparâtu, tiek sagatavots atbilstoðs protokols, no kura viens eksemplârs nonâk nodokïu iestâdç un paliek uzòçmçjam. Tas prasa, lai ðis protokols tiktu glabâts kopâ ar daþâdiem dokumentiem, kas saistîti ar kases aparâtu - tâ kïûda var ietekmçt biroja sodu.