Lapu tulkojums poiu valoda

Teksta tulkojums pats par sevi ir diezgan sareþìîts. Ja mçs esam atkarîgi no teksta tulkoðanas, mums ir nepiecieðams ne tikai òemt vçrâ "iemâcîtos" vârdus un teikumus, bet arî zinâðanas par daudzâm idiomâm, kas ir tik îpaðas visâm valodâm. Fakts ir tâds, ka persona, kas raksta tekstu angïu valodâ, neparâdâs tîri "akadçmiskâ" kârtîbâ, bet izmanto viòa unikâlâs tendences un pievienotâs idiomas.

Saskaroties ar faktu, ka globâlâ interneta tîkla persona vienmçr kïûst arvien augstâka, bieþi rodas nepiecieðamîba tulkot mâjas lapâ. Piemçram, izveidojot tîmekïa vietni, ar kuru mçs plânojam sasniegt plaðâku auditoriju, mums tas jâdara daþâs valodu versijâs. Tulkojot tîmekïa vietnes saturu, piemçram, angïu valodâ un savâ stilâ, jums vajadzçtu ne tikai tulkot, bet arî enerìiju, lai definçtu savus uzskatus un aprakstus, kas oriìinâlâ nav tulkojami. Kad tas gaida darbâ? Tulkosim jebkuras angïu valodas vietnes saturu Google tulkotâja pakalpojumam. Kaut arî tiks saglabâta raksta vispârçjâ jçga (mçs varçsim uzminçt, kas ir visu par vietni, teikumu loìiskâ secîba un sintakse bûs nepietiekami. Tas ir iespçjams, jo Google tulkotâjs atlasîto rakstu pârvçrð par vârdu "vârdu vârdam". Darbâ mums nav jâgaida, pamatojoties uz ðo apmâcîbu, profesionâlu, daudzvalodu tîmekïa vietni. Tâdçjâdi tîmekïa tulkotâja darbîbâ âtrâkajâ nâkotnç cilvçks nevar aizstât ar maðînu. Pat labâkajai programmatûrai nav abstrakta domâðanas spçka. Tas, ko zina, ir ietekmçt personas loìiku, kas nodota izvçlçtajai programmçðanas valodai. Tâpçc pat labâkie lietojumprogrammas, kas tulko dokumentu, ir tâlu aiz profesionâliem tîmekïa tulkotâjiem, un tâpçc tas vienmçr var bût âtrs. Ja kâdreiz parâdâs uzlabots rîks, kas aprîkots ar vienkârðu un abstraktu "domâðanas" versiju, tad tas bûs mûsu civilizâcijas aizmugure. Apkopojot, labo tulkotâju mâcîðanas projektâ bûtu jâparedz atbilstoðas mâcîbu iespçjas, kas ne tikai mâcîs tulkojumus „vârdu vârdiem”, bet arî atbalstîs abstraktas izpratnes apguvi konkrçtajâ valodâ.& Nbsp;