Led apgaismojuma rathodanas zales

Mûsdienu vadîts avârijas apgaismojums tiek izmantots situâcijâ, kad galvenais apgaismojums elektroenerìijas padeves pârtraukuma vai cita neveiksmes panâkðanâ pârtrauc darboties. Polijâ ir daudz normatîvo aktu un îpaðu normu, kas regulç visus jautâjumus, kas tieði saistîti ar avârijas apgaismes ierîèu projektçðanu, uzstâdîðanu un uzraudzîbu.

Apgaismojuma veidiSâkumâ ir vçrts pieminçt, ka saskaòâ ar visdaþâdâkajiem standartiem PN-EN 13201 avârijas apgaismojums faktiski ir vispârçjs termins vairâkâm apgaismojuma ðíirnçm.Populârâkie apgaismojuma veidi ir:- avârijas apgaismojums- sakaru ceïu apgaismojums- atklâtâ laukuma apgaismojums- augsta riska zonas apgaismojums

Avârijas apgaismojuma galvenie uzdevumiÂrkârtas apgaismojumam ir ïoti svarîga funkcija, jo îpaði attiecîbâ uz gaismekïu strâvas padeves pârtraukumiem, kas tika aprçíinâti pamata apgaismojuma bûvniecîbâ. Ðajâ panâkumâ îpaði svarîgi ir tas, ka visi avârijas apgaismes lukturi tiek darbinâti no avotiem, kas nav atkarîgi no pamata baroðanas avota. Mûsdienu avârijas gaismas diodes apgaismojumam galvenokârt vajadzçtu bût avârijas avârijas apgaismojumam un avârijas glâbðanas apgaismojumam. Avârijas apgaismojuma pamatuzdevums, jo to ir viegli uzminçt, ir maksimâlâs droðîbas vârds primârâ enerìijas avota atteices gadîjumâ.Avârijas avârijas apgaismojums ir 3 veidu apgaismojums. Pamatâ, protams, ir evakuâcijas marðruta apgaismojums, kas garantç visaugstâko iespçjamo droðîbas lîmeni, atstâjot savu paðreizçjo atraðanâs vietu. Tas ir dârgi, lai radîtu vispiemçrotâkos apskates apstâkïus, kas ïâva identificçt un izmantot evakuâcijas iespçjas kâ patiess. Ïoti svarîga funkcija ðeit ir arî ârkârtas apgaismojuma atraðanâs vieta, kad un kad tiek îstenotas speciâlas ugunsdroðîbas un droðîbas iekârtas.

Ja izmanto avârijas apgaismojumuLED avârijas apgaismojumam jâgrieþas jebkurâ çkâ, kur pçkðòs sprieguma samazinâjums var radît draudus veselîbai, dzîvîbai un videi. Ðis apgaismojums papildus jâpielâgo tâdâs vietâs, kur sprieguma zudums var radît nopietnus materiâlus zaudçjumus. Ðâdâm telpâm jâbût aprîkotâm ar katru no diviem neatkarîgiem enerìijas avotiem. Ïoti svarîga funkcija ðeit ir arî automâtiskâ avârijas apgaismojuma pieslçgðana. Polijâ ir îpaði noteikumi, kas ïoti stingri nosaka, kâdâ vietâ bûtu jâpieòem profesionâlais avârijas apgaismojums. Tâdçjâdi ir, piemçram, tâdi dzîvokïi kâ:- kino- teâtri- filharmoniíi- sporta zâles (vairâk nekâ 300 cilvçkiem- auditorijas telpas- izklaides vietasAvârijas apgaismojumam jâbût vçrstam jebkurâ izstâþu telpâ, savukârt vietâs, kur platîba pârsniedz 1000m2. Saskaòâ ar noteikumiem avârijas apgaismojums bûtu izòçmuma kârtâ jânovieto kolektîvâs dzîvesvietas çkâs, kuras paliek daudz vairâk nekâ 200 cilvçku. Ir arî vçrts pieminçt, ka avârijas apgaismojums jâievieð garâþâs, kas ir izgaismotas tikai ar mâkslîgo gaismu.

Populârâkais apgaismojums tirgûVietçjâ tirgû evakuâcijas apgaismojums, kurâ ir uzstâdîti gaismas avoti LED diodu konstrukcijâ ar ârkârtîgi bagâtîgu apgaismojumu, mûsdienâs ir âtri pazîstams. Pçdçjâ laikâ jûs varat lejupielâdçt abas tieðâs izveidoðanas ierîces, kâ arî ierîces griestiem vai flush. Ïoti nopietna reputâcija attiecas arî uz virzieniem un jauniem apgaismes piederumiem.