Matiem nokrasoti

Mans brâlçns ïoti mîl spçlçt ar matiem, jûs varat to izdarît ar porâm un íemmçt, kamçr to dara. Tajâ paðâ laikâ viòa ir patieðâm apòçmusies, ka, ja viòa vçlas, lai visa lieta izskatâs skaista, viòa var ievietot vienu krûðturi seðâs reizçs, liekot matu piederumus uz visiem kopâ vai saspieþot tos. Viòai patieðâm patîk skolas produkcija un viòu nokïûðana. Viòas galîgâ loma Princes Joker ir arî oriìinâla, un es gribçtu perfektu frizûru un apìçrbu. Pçc kontakta, mana mâte viòu sajauca ar vairâkiem bizîtes ar datiem par lentçm. Vçlâk ðî burvîgâ meitene teica nç, nç, un vçl nekad. Es slçdzçs izskatîðos labâk, tâpçc tâ sâkâs. Èetrdesmit piecu minûðu laiks un to modelçðana. Viòa izskatîjâs skaista kâ vienîgâ princese. Tomçr, kad viòa ir aristokrâti, viòa diezgan âtri mainîja savu prâtu. Neòemot vçrâ faktu, ka jau bija vairâk nekâ divas stundas no raþoðanas sâkuma lîdz izstâdei. Pçkðòi ... pilnîgi izmainîja koncepciju, un viòas valodâ tâ aizgâja gandrîz "nieeee, es vienkârði nevçlos, es neko neatceros no aristokrâta, ko daudz viòas strâdâ". Viòa pieprasîja jaunu frizûru, viòas mati sagriezti vaïçjâ kokâ. Protams, kâ jau iepriekð rakstîju, mums ðobrîd ir notikums matu veidoðanâ, tâpçc tas viss vienlaicîgi bija ïoti gluds. Savu mâti, no otras puses, es pâris minûðu laikâ.

http://lv.healthymode.eu/hallu-motion-korigejosie-aparati-liela-pirksta-pielagosanai/

Labâkâs meiteòu matadatas