Matura limenis

Paredz, ka ir pasaules pilsonis. Mçs esam pasaulç, kur pat attâlâkie pasaules stûri vairs nav tikai nereâli bçrnîbas sapòi. Lai pârietu uz pilnîgi citâdu realitâti, mums tagad nav jâbçg no darba, viss, kas mums jâdara, ir iekïût lidmaðînâ un pçc pâris stundâm, kas atkal pavadîtas gaisâ, mçs apstâsies uz zemes, lai uzzinâtu par kultûru, kas mûs sadala no 180 grâdiem. Tâ kâ spçja runât sveðvalodâs un viòiem pat komunikatîvâ stâvoklî ir tik svarîga.

Saskaòâ ar jaunâkajiem datiem pasaulç darbojas 201 valsts. Daudzâm no tâm, izòemot atseviðíu gadîjumu un muitu, ir arî sava individuâla, unikâla oficiâlâ valoda, daþreiz daudz vairâk nekâ viena. Reìionâlie dialekti, piemçram, kaðubu vai Silçzijas dialekts, arî attîstîjâs to teritorijâ. Diemþçl vairâk cilvçku pasaulç nesaòçma virs vidçjo, pat izcilu atmiòu, kas viòam nodroðinâja labu simtprocentîgu valodu. Ja mçs tuvojamies tçmai reâlistiskâk un analizçjam pat mûsu tuvâko vidi, ir viegli pamanît, ka kaimiòu vidû bûs grûti atrast personu, kas noteikti izmanto vairâk nekâ trîs sveðvalodas.Daþu profesiju darbîba ir cieði saistîta ar îpaðu kontaktu ar sievietçm no citiem pasaules malâm. Tâ kâ mçs nevaram sevi saukt par hiperpolâriem, un mçs nerunâjam par perfektu angïu, vâcu, franèu, spâòu, norvçìu un itâïu valodâm, tulks bûs pie mums ar ðo pakalpojumu. Ðis ir veids, kas var mums palîdzçt biznesa tikðanâs ar citiem lietotâjiem un pastâvîgi tulkot abu puðu piedâvâtos vârdus. Ðî pieeja ir dzimusi pçdçjâs tiesîbas, un, ja mçs vçlamies gût pozitîvu pieredzi un izkristies profesionâli, mçs neòemsim viedtâlruòa lietojumprogrammu no tulkotâja, un mums nav grûti lûgt sarunu biedru pierakstît savu viedokli, lai varçtu ðíçrðïi, lai redzçtu viòas likteni vârdnîcâ, ko viòa ir nodevusi zem viòas rokas. Tulks ne tikai uzlabos biznesu, bet arî radîs, ka lietotâja acîs mçs parâdîsies kâ ïoti nopietna uzticîba.