Metalapstrades definicija

Paðlaik metalurìija ir daïa, kas saprot ne tikai plastmasas veidoðanas un dibinâðanas procesus, bet arî ieteicams pçtît makroekonomiskâs struktûras. Paðreizçjais mçríis parasti ir pârbaudît metâliskos mikroskopus.

Mikroskopija ir lauks, kas parâdîjies pirms vairâkiem simtiem gadiem. Tomçr no paða sâkuma bija salîdzinoði atðíirîgi, ka metalurìijâ tika izmantoti daþâda veida mikroskopi. Paðreizçjos posmos tie ir nepiecieðami, strâdâjot ar inþeniertehniskajiem produktiem. Tieði ðajâ jomâ ir ïoti populâri metalogrâfiskie mikroskopi, kurus cita starpâ izmanto, lai meklçtu metâla defektus vai to sasniegumus. Tâ ir attçlveidoðanas metode, kas tiek izòemta no necaurspîdîgiem paraugiem. Metalogrâfiskie mikroskopi cita starpâ ietver elektronu mikroskopus, kas ïauj analizçt atomu stadijâ esoðo struktûru un gaismas mikroskopus, kas atðíiras ar mazâku palielinâjumu. Novçrojumi, kas veikti, izmantojot ðos instrumentus, ir ârkârtîgi svarîgi, jo pateicoties tam mçs varam atrast daþâda veida mikrokrâsa materiâlus vai to izcelsmi. Fâzes ieguldîjumu var aprçíinât vairâk, kâ arî noteikt precîzas fâzes. Pateicoties tam, mçs varam un novçrtçt ieslçgumu daudzumu un veidu, kâ arî daudzus citus svarîgus komponentus no metalurìijas skatpunkta. Piemçram, bieþi vien jaunizveidotâ materiâla mikroskopiskie novçrojumi dziïi saskaras ar materiâlo struktûru, pateicoties kam perspektîvâ mçs varam izvairîties no daudzâm nevçlamâm kïûmçm.

Metalogrâfisko mikroskopu izmantoðana ir ârkârtîgi svarîga, jo pateicoties tam mçs jau varam konstatçt materiâla defektus. Bet atcerieties, ka ðo mçbeïu modeïa apstrâde ir sareþìîta. No ðî nosacîjuma eksperimentu veic tikai kvalificçtas personas.