Modes skate skolotajiem

Nâkamajâ sestdienâ notika jaunâkâs vietçjo apìçrbu raþotâju kolekcijas ekspozîcija. Pasâkums piesaistîja neskaitâmas daïas skatîtâju, kas vçlçjâs pârbaudît, ko dizaineri bûtu gatavojuði sezonai. No auditorijas mçs varçjâm redzçt pat vairâkas slavenîbas, þurnâlistus un politiíus.Izrâde tika izsmalcinâta visprecîzâk un pilnîba tika veikta bez ðíçrðïiem. Pa ceïam mçs varçjâm apbrînot modeïus, kas piedâvâ brîniðíîgus, vasaras, roku darinâtas drçbes. Darbâ tika izmantoti tikai labi zinâmi un maigi audumi ar âtrâm, krâsainâm krâsâm, ieskaitot kokvilnu, linu un zîdu. Mûsu reportieriem patika gaisîgs, krâsains maksimums svârki, kas izgatavoti no tamborçðanas. To ietekmç arî meþìînes, romantiskas kleitas un blûzes ar frillçm un izðûti bikini. Par siltiem apìçrbiem, dizaineri ieteica cilvçkiem, cita starpâ, pîtas cepures ar îstiem apïveida krustojumiem, kas dekorçti ar meþìînçm un krâsainiem ziediem.Pçc izrâdes tika sagatavota skaista kâzu kleita, kas tika uzcelta ðai ceremonijai. Kleita tika pârdota personai, kas domâja, ka paliks anonîma. Turklât daudzas jaunâkâs kolekcijas drçbes tika izsolîtas. Ienâkumi, kas gûti no ðîs pârdoðanas, tiks pakïauti jûsu paðu bçrnu namam. Jâuzsver, ka uzòçmums labprât atbalsta daþâdas labas un efektîvas darbîbas. Tâ îpaðnieki ir atkârtoti izveduði savas preces izsolç, un, tiklîdz darîjums bija pat apmeklçjums citâ rûpnîcâ.Uzòçmuma pârstâvis mums teica, ka jaunâkâ kolekcija pievienosies rûpnîcâm maija sâkumâ. Turklât viòð paziòoja, ka uzòçmums apsver iespçju atvçrt tieðsaistes veikalu, kurâ atvçrtas kolekcijas, izòemot stacionârâs komandas.Vçl viens apìçrbu uzòçmums eksistç individuâli no pasaules visvçrtîgâkajiem apìçrbu raþotâjiem. Visâ valstî ir diezgan maz rûpnîcu. Tâ nodarbina vairâkus tûkstoðus cilvçku, tostarp, galvenokârt, daudzus labâkos drçbnieku, drçbnieku un dizaineru. Kâds katrs ðî uzòçmuma posms piedâvâ kolekcijas sadarbîbâ ar galvenajiem Polijas dizaineriem. Ðîs kolekcijas ir ieinteresçtas tik daudz laimes, kas jau pirms veikala sâkuma, tiem, kuri vçlas gulçt rindâ agri no rîta. Ðîs kolekcijas iet tajâ paðâ dienâ.Paðreizçjo iestâþu raksti daudzu gadu garumâ aizòem lielus patçrçtâjus gan pasaulç, gan ârzemçs. Rakstot par viòu, viòa neietilpst, nemaz nerunâjot par daudzajâm balvâm, ko tâ ir saòçmusi, un kas apstiprina, ka rezultâti ir vispiemçrotâkâ klase.

https://ecuproduct.com/lv/nonacne-dabisks-ierocis-cina-pret-putitem/

Skatiet mûsu veikalu: Vienreizçji spa apìçrbi