Modes skate uz putna

Ðajâ sestdienâ notika vietçjâ apìçrbu raþotâja jaunâkâ kolekcija. Pasâkums piesaistîja lielu skaitu skatîtâju, kuri vçlçjâs pârbaudît, ko dizaineri bûtu gatavojuði sezonai. No skatîtâju vidus mçs pat varçtu redzçt vairâkas slavenîbas, þurnâlistus un politiíus.Izsmalcinâtais ðovs tiek ieskaitîts visstingrâkajâ komponentâ, un viss tika sagatavots bez ðíçrðïiem. Uz virsmas mçs varçjâm apbrînot modeïus, kas piedâvâ brîniðíîgus, vasaras, roku darinâtas drçbes. To atraðanâs pamatâ bija pilnîgi vienkârði un vâji audumi ar zemâm, krâsainâm krâsâm, ieskaitot kokvilnu, linu un zîdu. Mûsu reportieriem bija vislielâkâs baþas par gaisîgajiem, krâsainiem maxi svârkiem, kas izgatavoti no kopçjâ tamborçðanas. Starp tiem arî ietekmçja meþìînes, romantiskas kleitas un blûze ar grebumiem un izðûti bikini. Vçl nesen, dizaineri ierosinâja sievietçm, cita starpâ, pîtas cepures ar citiem apïveida krustojumiem, kas dekorçti ar meþìînçm un krâsainiem ziediem.Pçc izrâdes notika skaistas kâzu radîðanas izsole, kas bija ïoti liela pçdçjâ cîòâ. Kleita tika nodota personai, kurai bija jâpaliek anonîma. Turklât tika pârdotas daþas svarîgâkâs kolekcijas drçbes. Ieòçmumi no paðreizçjâs izsoles tiks aprçíinâti tuvçjâ bçrnu namâ. Jâuzsver, ka vârds ïoti atbalsta daþâdas labas un spçcîgas darbîbas. Tâ îpaðnieki ir vairâkkârt atlikuði savus darbus izsolçs, un tad izsoles priekðmets bija pat apmeklçjums konkrçtâ rûpnîcâ.Uzòçmuma pârstâvis mums teica, ka jaunâkâ kolekcija tiks pârdota veikalos maija sâkumâ. Turklât viòð paziòoja, ka uzòçmums plâno atvçrt tieðsaistes veikalu, kurâ dabiskâs kolekcijas atðíiras no stacionârajâm interesçm.Mûsu paðu apìçrbu kompânija ir viena no garâkajâm apìçrbu raþotâjiem aizmugurç. Pasaulç ir maz rûpnîcu. Tâ nodarbina vairâkus tûkstoðus darbinieku, visbeidzot, lielâkâ daïa no labâkajiem drçbnieku, drçbnieku un arhitektu darbiniekiem. Kâds uzòçmuma darbîbas periods ir vienots ar vadoðajiem Polijas dizaineriem. Ðîs kolekcijas ir tik populâras, ka pat pirms veikala sâkuma tâs no rîta ir gatavas pilnâ rindâ. Ðîs kolekcijas iet tajâ dienâ.Ðî darba augïi daudzu gadu garumâ ir ïoti svarîgi lietotâjiem, arî nozarç un ârzemçs. Rakstot par viòu, viòa nepiemin savu gandarîjumu, ko viòa ir saòçmusi, un kas atzîst, ka rezultâti ir visaugstâkâs kvalitâtes.

VaricoFixVaricoFix - Îpaða formula vçnu vçnâm!

Skatît savu veikalu: vienreizçja apìçrba cena